ПРАВИ ПРИМЕРИ
интернет присуства

Конкурс за мале привреднике
успешне и на Интернету

Финалисти Конкурса "Прави примери интернет присуства"

Конкурс "Прави примери интернет присуства" који је организовала Фондација "Регистар националног интернет домена Србије" (РНИДС) трајао је од 18. априла до 30. маја 2016. На Конкурс се преко адресе praviprimeri.rs пријавила 41 фирма, од којих њих 17 нису испуњавале задате услове, тако да су разматране 24 пријаве.

Комисија за стручни преглед пријава радила је у саставу:

 • Радојка Николић, директорка NIRA Press-а
 • Јелена Булатовић, извршна директорка Српске асоцијације менаџера
 • др Сања Поповић Пантић, председница Удружења пословних жена Србије
 • Раде Тричковић, директор Httpool-а
 • Мугдим Шехалић, члан Управног одбора УЕПС-а

Комисија је 9. јуна 2016, након два круга разматрања валидних пријава, као финалисте одабрала четири пријаве:

РНИДС је за потребе своје јесење промотивно-едукативне кампање одабрао два првопласирана примера за презентовање током кампање "Мој посао, мој домен".

Услови учешћа на Конкурсу

1. Општи услови

Могла су да конкуришу сва правна лица и предузетници са седиштем на територији Републике Србије, регистровани најкасније до 01. 11. 2012.

Нису могла да конкуришу правна лица и предузетничке радње у власништву или под директном или индиректном контролом запослених у Канцеларији РНИДС-а, чланова Комисије за стручни преглед поднетих предлога (у даљем тексту: Комисија), лица која су тренутно на функцијама у РНИДС-у (директор, чланови Управног одбора, председник и заменик председника Конференције суоснивача и других органа), или су то била у последње две године (рачунајући од 1. априла 2014), блиски чланови њихових породица, као ни суоснивачи РНИДС-а и са њима повезана лица у смислу Закона о привредним друштвима. Под блиским чланом породице, сматра се дете, брачни друг, родитељ, брат, сестра, усвојеник и усвојитељ.

Интернет сајтови учесника морали су да буду активни и доступни на једном од националних интернет домена (.RS или .СРБ), као и да им је то примарна адреса сајта, а не новокреирани алијас или да им служи за преусмеравање на неки други интернет домен.

2. Посебни услови

Право на учешће на конкурсу имала су правна лица и предузетници који испуњавају следеће услове:

 • да спадају у мале привредне субјекте, до 20 запослених
 • да су у домаћем већинском власништву
 • да су измирили обавезе по основу пореза и доприноса
 • да имају позитивно пословање у последње две године
 • да нису у поступку ликвидације и да није покренут поступак стечаја
 • да им у року од три године пре подношења пријаве није изречена казна за привредни преступ, кривично дело, прaвнoснaжнa судскa одлука или упрaвнa мeрa зaбрaнe oбaвљaњa дeлaтнoсти

Доказе о испуњености посебних услова су обавезни да доставе сви који уђу у ужи избор.

3. Елиминациони услови

Нису били разматрани пословни модели и интернет садржаји неприкладног карактера, односно они који:

 • могу да угрозе интегритет и здравствени, морални, интелектуални или социјални развој малолетних особа
 • делују штетно (васпитно, образовно или здравствено) промовисањем порока, насиља, криминала или тероризма
 • промовишу директне политичке или верске ставове изван контекста едукативних потреба или уметности
 • обрађују тему секса, еротике и сл. изван контекста едукативних потреба или уметности
 • позивају на верску, националну, расну, полну, социјалну, политичку или сексуалну нетрпељивост или дискриминацију
 • не поштују основе етичке и политичке коректности
 • не поштују ауторска и сродна права и заштиту интелектуалне својине
 • не поштују основно људско достојанство и приватност појединца
 • злоупотребљавају лаковерност корисника