Podaci o domenu i njihov značaj

Prilikom registracije nacionalnih internet domena .RS i .СРБ, registranti su dužni da ovlašćenim registrima RNIDS-a dostave određeni skup podataka, koji moraju da budu tačni i potpuni.

To je u interesu ne samo RNIDS-a i ovlašćenih registara, već najpre samih registranata, kojima je internet domen bitan element internet identiteta. Time obezbeđuju da se svi budući poslovi vezani za njihove domene odvijaju na optimalan način, kao i da budu sprečene sve eventualne zloupotrebe.

Podaci_o_domenu

Adresa e-pošte registranta i administrativnog kontakta je veoma bitan podatak kojim se registrant, odnosno administrativni kontakt, identifikuje kod RNIDS-a i dužan je da ga održava aktivnim i ažurnim tokom čitavog perioda registracije naziva domena.

Osnovni podaci o domenu

Osnovni podaci o domenu definisani su u Opštim uslovima o registraciji naziva nacionalnih internet domena, i to su:

 • Podaci o registrantu, administrativnom i tehničkom kontaktu
 • Podaci o DNS serverima i drugi tehnički podaci

Ako je registrant, administrativni ili tehnički kontakt fizičko lice, obavezno se dostavljaju sledeći podaci:

 • Ime i prezime
 • Adresa prebivališta (iz lične karte ili pasoša)
 • Adresa e-pošte
 • Broj telefona

Kao što se vidi, ovo je minimalni skup ličnih podataka, neophodan radi identifikacije i komunikacije sa navedenim licima. Ne traži se JMBG ili bilo koji drugi osetljivi lični podatak, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

RNIDS, kao rukovalac podataka, dao je Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti, dostupno na:
rnids.rs/podaci-o-registrovanom-domenu/obaveštenje-o-obradi-podataka-o-ličnosti

Ako je registrant, administrativni ili tehnički kontakt pravno lice ili preduzetnik, dostavljaju se sledeći podaci:

 • Naziv (poslovno ime)
 • Registrovana adresa sedišta
 • Matični broj pravnog lica ili preduzetnika (ne JMBG), a za strance druga jedinstvena identifikaciona oznaka, dodeljena pravnom licu ili preduzetniku prilikom registracije u matičnoj državi
 • Adresa e-pošte
 • Broj telefona
 • Ime i prezime ili funkcija osobe za kontakt u okviru pravnog lica ili preduzetnika

Za svaki naziv domena se navode sledeći podaci o najmanje dva DNS servera:

 • Pun naziv domena DNS servera
 • Ako se DNS server nalazi na domenu za koji se vezuje, navodi se njegova IP adresa u IPv4 i/ili IPv6 obliku (u suprotnom, podatak o IP adresi se ignoriše)

Ukoliko se ne unesu podaci o najmanje dva validna DNS servera, naziv domena neće biti aktivan, odnosno neće biti upisan u DNS tabelu.

Važne napomene o podacima

Registranti nacionalnih internet domena .RS i .СРБ treba da imaju u vidu da je u Opštim uslovima o registraciji naziva nacionalnih internet domena predviđeno sledeće:

 • Rok za potvrđivanje: Registrant ima rok od 20 dana za potvrđivanje registracije i podataka o nazivu domena. Ukoliko registrant ne potvrdi registraciju i podatke u tom roku, naziv domena prestaje da bude aktivan sve dok registracija i podaci ne budu potvrđeni. Registrant ima pravo da zahteva da mu RNIDS ponovo dostavi ove podatke i uputstvo, te nakon što izvrši potvrđivanje, naziv domena ponovo postaje aktivan.
 • U slučaju promene podataka: Ako se promeni neki od podataka o registraciji naziva domena, registrant je dužan da najkasnije u roku od 15 dana od dana nastanka promene, posredstvom ovlašćenog registra, podnese RNIDS-u zahtev za promenu podataka o registraciji naziva domena.
 • Provera ispravnosti podataka: RNIDS može samostalno ili u saradnji sa ovlašćenim registrom, u bilo kom trenutku, da proveri ispravnost podataka o registraciji. Ako se utvrdi da su podaci o registraciji naziva domena netačni ili nepotpuni, RNIDS će zahtevati od registranta, posredstvom ovlašćenog registra, da uredi podatke o registraciji domena. Ako se registrant ne odazove ovom pozivu i ne izvrši uređivanje podataka o registraciji domena, takav naziv domena prestaje da bude aktivan. Podaci se smatraju netačnim ili nepotpunim ako se to u postupku provere nedvosmisleno utvrdi, a registrant ne izvrši njihovo uređivanje u datom roku.
 • Istinitost podataka: Stupanjem u ugovorni odnos, odnosno registracijom naziva domena, registrant posebno izjavljuje i tvrdi da su svi podaci navedeni u zahtevu za registraciju istiniti i potpuni.
 • Saglasnost registranta: Registrant daje izričitu prethodnu saglasnost i potvrdu da zna da gubi pravo na odustanak od ugovora kada ovlašćeni registar izvrši registraciju tog naziva domena kod RNIDS-a, odnosno kada RNIDS upiše naziv domena u Registar.
 • Odgovornost registranta: RNIDS ne snosi odgovornost za štetu koja nastane zbog davanja netačnih podataka o registraciji naziva domena, niti zbog neovlašćenog ili protivpravnog korišćenja naziva domena od strane registranta. Za svu štetu koju RNIDS ili treća lica pretrpe usled davanja netačnih podataka o registraciji naziva domena ili zbog neovlašćenog ili protivpravnog korišćenja naziva domena odgovoran je registrant.

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:

Svakako kliknite na ovu rečenicu da nam smanjite Bounce Rate. Hvala!