Prenos i transfer naziva domena

Tokom životnog ciklusa nekog internet domena dolazi i do potrebe za njegovim prenosom na drugog registranta ili transferom kod drugog ovlašćenog registra.

Prenos_domena

Prenos registracije naziva domena na drugog registranta (promena registranta)

Promena registranta može da se obavlja na osnovu:

 • Zahteva registranta
 • Odluke Komisije za rešavanje sporova povodom registracije nacionalnih internet domena
 • Pravnosnažne odluke nadležnog suda

U slučaju kada se radi o zahtevu registranta, zahtev za promenu registranta dostavlja se RNIDS-u, posredstvom ovlašćenog registra (OR) kod kog je taj naziv domena registrovan. RNIDS obavlja prenos registracije naziva domena odmah, a najkasnije u roku od tri radna dana od prijema urednog zahteva, čime prethodni registrant raskida, a novi registrant stupa u ugovorni odnos sa RNIDS-om, prihvata Opšte uslove o registraciji naziva nacionalnih internet domena u celosti i stiče sva prava i obaveze prethodnog registranta koje proizlaze iz tog ugovornog odnosa.

Promena registranta obavlja se u skladu sa Procedurama poslova registracije nacionalnih internet domena, po sledećoj proceduri:

 • Trenutni i novi registrant identifikuju se OR-u. Trenutni registrant podnosi OR-u zahtev za promenu registranta domena, dok novi registrant dostavlja OR-u osnovne podatke kao kada se vrši nova registracija.
 • OR proverava identitet trenutnog i novog registranta, kao i potpunost i ispravnost zahteva i dostavljenih podataka. Ako OR utvrdi da su zahtev ili podaci nepotpuni ili neispravni, vraća ih podnosiocu na ispravku. Ako zahtev odgovara pravilima, OR ispostavlja (pred)račun za uslugu prenosa registracije naziva domena između registranata.
 • Ako je zahtev potpun i ispravan, OR podnosi RNIDS-u zahtev za prenos registracije naziva domena, posredstvom Sistema za registraciju. Sistem automatski kreira autorizacioni kod za promenu registranta koji se, u formi hiper-linka, šalje e-poštom trenutnom i novom registrantu. Osim toga, trenutni registrant od Sistema dobija i popunjen obrazac saglasnosti za prenos domena na novog registranta.
 • Ako su saglasni sa promenom registranta, i trenutni i novi registrant odobravaju inicirane promene klikom na hiper-link iz prethodnog koraka. Ukoliko neki od registranata utvrdi da je zahtev netačan ili da nije validan, može da se obrati OR-u radi promene ili otkazivanja zahteva. Ako je sve u redu, trenutni registrant overava saglasnost svojeručnim ili elektronskim potpisom i dostavlja ga OR-u.
 • Ako dostavljena saglasnost uspešno prođe proveru potpunosti i ispravnosti, RNIDS usvaja zahtev za promenu registranta naziva domena i upisuje nove podatke u Zbirku podataka Registra. Od tog trenutka smatra se da je promena registranta uspešno obavljena. U suprotnom, zahtev za promenu registranta se odbija, a RNIDS upućuje trenutnog registranta, posredstvom OR-a, koje radnje treba da obavi pre podnošenja novog zahteva za promenu registranta.
 • Ako je promena registranta uspešno obavljena, OR šalje obaveštenje starom i trenutnom registrantu o uspešnoj promeni registranta naziva domena.

Transfer naziva domena između ovlašćenih registara (promena OR-a)

Registrant ima pravo da promeni ovlašćenog registra (OR) za nazive domena koje je registrovao. Promena OR-a vrši se na osnovu zahteva registranta, primenom odgovarajućeg autorizacionog postupka koji je detaljno opisan u Procedurama poslova registracije nacionalnih internet domena, a u nastavku je njegova sažeta verzija.

U prenosu naziva domena učestvuju registrant, OR kod koga je trenutno registrovan domen (trenutni OR), kao i OR kod koga poslovi registracije prelaze (novi OR). Prenos naziva domena kod drugog OR-a radi se u skladu sa sledećom procedurom:

 • Registrant ili administrativni kontakt identifikuje se kod trenutnog OR-a i podnosi zahtev za kreiranje autorizacionog koda za transfer naziva domena.
 • Trenutni OR utvrđuje identitet podnosioca zahteva, potpunost i ispravnost zahteva i saglasnosti. Ako OR utvrdi da su zahtev ili saglasnost nepotpuni ili neispravni, vraća ih podnosiocu na ispravku.
 • Ako je zahtev potpun i ispravan, trenutni OR podnosi RNIDS-u zahtev za prenos naziva domena, posredstvom Sistema za registraciju, koji automatski kreira autorizacioni kod za transfer naziva domena koji se e-poštom šalje administrativnom kontaktu, a trenutnom OR-u obaveštenje o poslatom autorizacionom kodu za transfer naziva domena.
 • Administrativni kontakt ili registrant dostavlja dobijeni autorizacioni kod za transfer naziva domena novom OR-u, u sklopu zahteva za prenos naziva domena.
 • Novi OR unosi autorizacioni kod u Sistem za registraciju, gde se automatski proverava validnost primenjenog autorizacionog koda. Ako uneti autorizacioni kod uspešno prođe proveru validnosti, promena se sprovodi u Zbirci podataka Registra. Od tog trenutka, naziv domena smatra se prenetim, a novi OR postaje nadležan za obavljanje poslova registracije za taj naziva domena.
 • RNIDS, posredstvom Sistema za registraciju, šalje administrativnom kontaktu, novom i trenutnom OR-u informaciju o uspešno obavljenom prenosu naziva domena.

Ukoliko trenutni OR u roku od 7 dana ne obezbedi registrantu autorizacioni kod za transfer naziva domena, registrant treba da se obrati RNIDS-u, koji će da obavi transfer u skladu sa procedurom predviđenom za ovaj slučaj.

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:

Svakako kliknite na ovu rečenicu da nam smanjite Bounce Rate. Hvala!