Registracija i aktiviranje naziva domena

Registracija naziva internet domena je prvi korak u uspostavljanju ličnog ili poslovnog internet identiteta.

Kompletan proces izbora, registracije i plaćanja naziva domena, može da se obavi i onlajn, za svega nekoliko minuta, ukoliko se izabere ovlašćeni registar (OR) koji to omogućava.

Pre kretanja u proces registracije nacionalnih .RS i .СРБ domena, preporučeno je da pročitaš tehničke zahteve, marketinške i kreativne preporuke, kao i praktične savete za izbor odgovarajućeg naziva domena.

Registracija_domena

Znam sve, odmah bih da registrujem...

OK, imaš na raspolaganju dve tačke sa kojih možeš da kreneš:

 • Ako tek treba da odabereš željeni naziv .RS i/ili .СРБ domena, treba da kreneš od strane Provera raspoloživosti naziva domena na domen.rs/whois, a potom slediš korake koji ti se nude.
 • Ako već znaš koji je tvoj budući željeni naziv .RS i/ili .СРБ domena, a koji je slobodan i ispunjava sve tehničke uslove, možeš odmah da odeš na Izbornik ovlašćenih registara na adresi domen.rs/registri. Sa spiska ovlašćenih registara odaberi onaj koji ti odgovara po nivou usluge, ponude ili cene i načina plaćanja registracije naziva domena.

Ali, možda je ipak bolje da, pre toga, saznaš još neke bitne stvari vezane za tvoj budući internet domen.

Bitno je znati pre registracije

Proces registracije domena možeš da obaviš samostalno ili da za to ovlastiš pojedinca (ili firmu) koji će da bude administrativni kontakt. Bitno je samo da ti (ili tvoja firma) UVEK budeš registrant, jer samo tako imaš sva korisnička prava nad domenom. Jedan registrant može da registruje neograničen broj naziva .RS i .СРБ domena.

Naknada za registraciju naziva domena se plaća odabranom ovlašćenom registru, po njegovom cenovniku. Pre plaćanja, ovlašćeni registar nema obaveze prema tebi, niti je željeni naziv domena na bilo koji način rezervisan za tebe.

Nazivi .RS i .СРБ domena se registruju prema pravu prvenstva (first-come, first-served princip). To praktično znači da, ako dva ili više ovlašćenih registara, istovremeno pristupe Registru nacionalnih internet domena u pokušaju da registruju isti naziva domena za svoje korisnike, upis će obaviti samo jedan ovlašćeni registar, i to onaj koji mu je prvi pristupio.

Registracijom naziva domena, registrant posebno izjavljuje i tvrdi da, prema svom najboljem znanju i iskrenom uverenju, registracija traženog naziva domena ne vređa pravo intelektualne svojine ili neko drugo subjektivno pravo trećih lica, kao i da su svi podaci navedeni u zahtevu za registraciju istiniti i potpuni. Registrant, takođe, izjavljuje da naziv domena ne registruje protivno načelu savesnosti, poštenja i dobrih poslovnih običaja, te da naziv domena neće svesno koristiti protivno ovim načelima.

Registrant je prilikom podnošenja zahteva za registraciju dužan da pruži tačne, potpune i važeće podatke:

 • Kada je registrant, administrativni ili tehnički kontakt fizičko lice, podaci koji se dostavljaju su: ime i prezime, adresa prebivališta, adresa e-pošte i broj telefona
 • Kada je registrant, administrativni ili tehnički kontakt pravno lice ili preduzetnik, podaci koji se dostavljaju su: naziv (poslovno ime), adresa sedišta, matični broj ili drugi identifikacioni broj prema pravu države porekla, adresa e-pošte, broj telefona i ime i prezime ili funkcija osobe za kontakt u okviru pravnog lica ili preduzetnika

Registracija naziva domena

Ukratko objašnjeno, iz ugla korisnika (budućeg registranta), registracija naziva domena ima svega dva koraka:

 • Zahtev OR-u sa podacima o domenu i budućem registrantu (popunjavanje onlajn formulara)
 • Plaćanje (pred)računa koji je ispostavio OR (ili onlajn plaćanje na sajtu OR-a)

A kompletna procedura registracije naziva domena (koju korisnik i ne vidi), u skladu sa Opštim uslovima o registraciji naziva nacionalnih internet domena, izgleda ovako:

 • Potencijalni registrant identifikuje se OR-u i podnosi zahtev za registraciju naziva domena, navodeći podatke o domenu. Time registrant daje saglasnost za obradu podataka o ličnosti i potvrđuje da prihvata Opšte uslove. Prilikom podnošenja zahteva za registraciju naziva domena, registrant može da zahteva i zaštitu od javnog objavljivanja podataka o kontaktima za domen i/ili zaključavanje naziva domena na nivou Registra, što su usluge koje se posebno plaćaju.
 • OR utvrđuje identitet podnosioca zahteva, odnosno potencijalnog registranta, a zatim potpunost i ispravnost zahteva (da li je naziv domena ispravno formiran, da li domen može da se registruje u okviru željenog domenskog prostora...). Ako OR utvrdi da je zahtev nepotpun ili neispravan, vraća ga podnosiocu na ispravku. Ako zahtev odgovara pravilima, OR ispostavlja (pred)račun za uslugu registracije naziva domena i druge odabrane usluge vezane za naziv domena.
 • Ako je zahtev potpun i ispravan, OR podnosi RNIDS-u zahtev za registraciju naziva domena, posredstvom Sistema za registraciju, koji automatski proverava potpunost i tehničku ispravnost podnetog zahteva.
 • Ako podneti zahtev uspešno prođe proveru Sistema za registraciju, podaci o domenu upisuju se u Zbirku podataka Registra. Od tog trenutka, naziv domena smatra se registrovanim, a OR koji je podneo zahtev postaje zadužen za obavljanje poslova registracije za taj domen. Podaci o novom domenu odmah su javno vidljivi preko Whois servisa. Ako je prilikom podnošenja zahteva za registraciju, registrant zahtevao i zaštitu od javnog objavljivanja podataka o kontaktima za domen, onda ovi podaci neće biti vidljivi.
 • OR dostavlja obaveštenje registrantu i administrativnom kontaktu o uspešno obavljenoj registraciji naziva domena.

Aktiviranje naziva domena

Registrovani naziv domena postaje aktivan prilikom prvog narednog osvežavanja DNS tabele na autoritativnim DNS serverima, ukoliko su za dati naziv domena dostavljeni podaci o najmanje dva validna DNS servera. DNS tabela se automatski osvežava 12 puta dnevno, u dvočasovnim intervalima.

Odmah po aktiviranju novoregistrovanog naziva domena (a najkasnije u roku od tri radna dana) registrantu na njegovu adresu e-pošte stiže sistemska poruka od RNIDS-a, na koju treba da odgovori u roku od 20 dana, klikom na link za potvrđivanje registracije i podataka o nazivu domena.

Potvrđivanje registracije i podataka

Potvrđivanje registracije i podataka o nazivu domena, posebno adrese e-pošte, je obaveza registranta u skladu sa Opštim uslovima o registraciji naziva nacionalnih internet domena, a odvija se prema sledećoj proceduri:

 • Sistem za registraciju automatski kreira obaveštenje o podacima koji su prikupljeni o registrantu, administrativnom i tehničkom kontaktu za određeni naziv domena i šalje ga posredstvom e-pošte registrantu. U okviru ovog obaveštenja registrantu se dostavlja i uputstvo za potvrdu podataka sa hiper-linkom za aktivaciju naziva domena. Registrant ima rok od 20 dana za potvrđivanje registracije i podataka o nazivu domena.
 • Ako registrant potvrdi podatke u predviđenom roku od 20 dana, kontakt podaci su verifikovani, a naziv domena nastavlja svoj životni ciklus, u skladu sa Opštim uslovima.
 • Ukoliko registrant ne potvrdi registraciju i podatke u roku od 20 dana, Sistem za registraciju proverava da li je naziv domena upisan u DNS tabelu. Ako je naziv domena upisan, a podaci nisu potvrđeni u roku, RNIDS deaktivira naziv domena i dostavlja registrantu i administrativnom kontaktu obaveštenje o deaktiviranju naziva domena. U tom slučaju će se naziv domena videti kao registrovan preko Whois servisa, ali domen neće biti vidljiv na Internetu.
 • Naziv domena je neaktivan sve dok se registracija i podaci ne potvrde. Registrant ima pravo da zahteva da mu RNIDS ponovo dostavi ove podatke i uputstvo, te nakon što izvrši potvrđivanje, naziv domena ponovo postaje aktivan.

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:

Svakako kliknite na ovu rečenicu da nam smanjite Bounce Rate. Hvala!