REGISTRACIJA
nacionalnih domena

Pre nego što kreneš u proces registracije naziva domena, bitno je da ti bude jasno ko je ko u tom procesu, kojim se redosledom odvijaju koraci registracije, kao i na koje rokove i dokumenta moraš da obratiš pažnju.

Detaljne pravne definicije se nalaze na strani Najčešća pitanja i odgovori, a u nastavku su date u kraćoj i preglednijoj formi.

Ko šta radi?

U procesu registracije naziva domena pojavljuje se nekoliko, što pravnih, što fizičkih lica, u sledećim ulogama:

  • Registrant, to si ti, krajnji korisnik naziva internet domena.
  • Ovlašćeni registar je firma kod koje registruješ nazive .RS i .СРБ domena, jer za to ima ovlašćenje RNIDS-a. U praksi, to je najčešće tvoj internet provajder ili neka druga firma čija ti se ponuda učinila kao povoljna, na Internetu ili u tvom kraju.
  • RNIDS je organizacija koja upravlja Centralnim registrom nacionalnih internet domena. U praksi, u normalnim okolnostima, ti kao korisnik domena nemaš potrebe da se obraćaš RNIDS-u, već sve obavljaš preko ovlašćenih registara.
  • Administrativni kontakt je osoba ili firma koju si ti, kao registrant, ovlastio da obavi poslove oko registracije naziva domena, ukoliko ti to nećeš, ne možeš ili ne umeš da obaviš.
  • Tehnički kontakt je osoba ili firma koju koju si ti, kao registrant, ovlastio da vrši promenu tehničkih podataka u vezi sa registracijom naziva domena. U praksi, to je najčešće tvoj internet provajder, ali možeš da budeš i ti sam ili izabrani administrativni kontakt (odluči sam).

Redosled koraka pri registraciji naziva domena

Ako si izabrao svoj budući naziv .RS i/ili .СРБ domena i proverio da je slobodan, sledeći korak je njegova registracija preko nekog od ovlašćenih registara širom Srbije.

U najboljem slučaju, moguće je da ceo proces izbora, registracije i plaćanja naziva domena obaviš i onlajn, na sajtu nekog od ovlašćenih registara. Tada ceo proces registracije možeš da obaviš u roku od nekoliko minuta.

U svakom slučaju, proces registracije domena obuhvata sledeće korake:

1. Izbor ovlašćenog registra

Sa spiska ovlašćenih registara odaberi onog koji ti odgovara po pitanjima nivoa usluge, ozbiljnosti ponude ili cene i načina plaćanja registracije naziva domena.

2. Podnošenje zahteva za registraciju izabranog naziva domena

Ovo obavljaš ti ili tvoj administrativni kontakt i, zavisno od odabranog ovlašćenog registra, to se radi na njegovom prodajnom mestu ili preko njegovog sajta. Podrazumeva se da je izabrani naziv domena slobodan i da ispunjava druge tehničke zahteve.

3. Plaćanje naknade za registraciju naziva domena

Za registraciju naziva domena se plaća naknada ovlašćenom registru. Ona može da bude različita, a određuje je sam ovlašćeni registar. Plaćanje računa je kod pojedinih ovlašćenih registara moguće i onlajn platnim karticama. Pre obavljenog plaćanja, ovlašćeni registar nema obaveze prema tebi, niti je željeni naziv domena na bilo koji način rezervisan za tebe.

4. Upis naziva domena u Centralni registar RNIDS-a

Nazivi .RS i .СРБ domena se registruju prema pravu prvenstva (first-come, first-served princip). To praktično znači da, ako dva ili više ovlašćenih registara, istovremeno pristupe Centralnom registru nacionalnih internet domena u pokušaju da registruju isti naziva domena, upis u Centralni registar će obaviti samo ovlašćeni registar koji mu je prvi pristupio. Registrovani domen neće na Internetu biti vidljiv odmah, jer je potrebno izvesno vreme da se informacija o novom domenu proširi Internetom (period propagacije).

5. Korišćenje naziva domena

Posle aktiviranja domena, zavisno od tvojih potreba i ugovorenih usluga sa tvojim internet provajderom, možeš da svoj novoregistrovani naziv domena odmah povežeš za svoj internet sajt ili da koristiš uslugu tzv. parkiranja domena (dok ne napraviš svoj internet sajt). Takođe, možeš da na njemu kreiraš svoju imejl adresu.

Po aktiviranju naziva domena, RNIDS će, po pravilu odmah, a najkasnije u roku od tri radna dana, dostaviti registrantu, na njegovu e-adresu, podatke i uputstvo za potvrđivanje registracije i podataka o nazivu domena. Registrant ima rok od 20 dana za potvrđivanje registracije i podataka o nazivu domena. Ukoliko registrant ne potvrdi registraciju i podatke u tom roku, naziv domena prestaje da bude aktivan sve dok se registracija i podaci ne potvrde. Registrant ima pravo da zahteva da mu RNIDS ponovo dostavi ove podatke i uputstvo, te nakon što izvrši potvrđivanje, naziv domena ponovo postaje aktivan.

Šta je još bitno da znaš

Registrant je prilikom podnošenja zahteva za registraciju dužan da pruži tačne, potpune i važeće podatke:

  • Kada je registrant, administrativni ili tehnički kontakt fizičko lice, podaci koji se dostavljaju su: ime i prezime, adresa prebivališta, e-adresa i broj telefona
  • Kada je registrant, administrativni ili tehnički kontakt pravno lice ili preduzetnik, podaci koji se dostavljaju su: naziv (poslovno ime), adresa sedišta, matični broj ili drugi identifikacioni broj prema pravu države porekla, e-adresa, broj telefona i ime i prezime ili funkcija osobe za kontakt u okviru pravnog lica ili preduzetnika

E-adresa registranta i administrativnog kontakta predstavlja podatak kojim se registrant, odnosno administrativni kontakt identifikuje kod RNIDS-a i dužan je da ga održava aktivnim i ažurnim tokom čitavog perioda registracije naziva domena.

Ako se neki od podataka o registraciji naziva .RS i .СРБ domena promeni, registrant je dužan da odmah, a najkasnije u roku od 15 dana od dana nastanka promene, posredstvom ovlašćenog registra, podnese RNIDS-u zahtev za promenu tih podataka. RNIDS može u bilo kom trenutku da proveri ispravnost podataka o registraciji naziva domena slanjem e-mail poruke na elektronsku adresu registranta i administrativnog kontakta, a njihova obaveza je da potvrde podatke u roku od 15 dana.

Podnošenjem zahteva za registraciju, registrant posebno izjavljuje i tvrdi da, prema svom najboljem znanju i svom iskrenom uverenju, registracija traženog naziva domena ne povređuje tuđe pravo intelektualne svojine ili neko drugo subjektivno pravo, te da su svi podaci navedeni u zahtevu za registraciju domena istiniti i potpuni. Registrant, takođe, izjavljuje da domen ne registruje protivno načelu savesnosti, poštenja i dobrih poslovnih običaja, te da domen neće svesno da koristi protivno ovim načelima.

Jedan registrant može da registruje neograničen broj naziva .RS i .СРБ domena.

Rokovi registracije naziva domena

Registranti naziva internet domena pravno gledano nisu i njihovi vlasnici, već praktično zakupci na određeni vremenski period.

Nazivi .RS i .СРБ domena mogu da se registruju na rok od jedne do deset godina, uz mogućnost produženja registracije. Registracija i produženje registracije naziva domena vrše se na periode od  cele godine.

Upozorenje o isteku registracije naziva domena stiže u više navrata od ovlašćenog registra i od RNIDS-a. Obratite pažnju na rokove za produžetak registracije vaših naziva .RS i .СРБ domena, jer u suprotnom neko drugi može da ih registruje po isteku datih rokova.

Naziv domena prestaje da bude aktivan odmah po isteku perioda na koji je registrovan. Registrant ima naknadni rok od 30 dana da izvrši produženje registracije naziva domena, nakon čega se ukoliko ne bude produžen, briše iz registra nacionalnih internet domena, to jest registrant gubi “vlasništvo” nad nazivom domena i može da ga registruje bilo ko drugi. Ako registrant izvrši produženje registracije u naknadnom roku, produžena registracija počinje da teče od isteka prethodne registracije.

PREUZMI DOKUMENTE: