Osnovni pojmovi o registraciji naziva domena

Za početnike u poslovima registracije naziva domena, bitno je da razumeju neke opšte internet pojmove vezane za internet domene, kao i specifične pojmove vezane za sam proces registracije naziva domena.

Osnovni_pojmovi

OPŠTI INTERNET POJMOVI

Internet domen je skup podataka koji opisuje jedinstvenu administrativno-tehničku celinu na Internetu, prema pravilima DNS sistema, a podaci mogu da budu adrese računara, resursa ili servisa na domenu (www, mail, ftp…), nazivi i adrese DNS servera i drugo.

Naziv internet domena je tekstualna oznaka koju korisnik registruje za svoje potrebe, čime stvara mogućnost da internet domen pod tim nazivom bude vidljiv na Internetu. Naziv internet domena je aktivan kada se izvrši upis podataka u DNS tabelu Registra internet domena i ta tabela aktivira na javnim DNS serverima. On je sastavni deo veb adrese i adrese e-pošte i na taj način određuje tvoj identitet na Internetu.

Registar nacionalnog internet domena (u nastavku teksta: Registar) je jedinstvena, centralna, elektronska zbirka podataka u kojoj se vode nazivi nacionalnih internet domena i podaci u vezi sa njima. Za nacionalne domene .RS i .СРБ, Registar vodi i njime upravlja RNIDS.

ccTLD (country code Top-Level Domain) – Nacionalni domen najvišeg nivoa – vezan je za međunarodnu dvoslovnu oznaku države (kao što je naš .RS domen). Sve države na svetu, kao i pojedine posebne teritorije, imaju svoj ccTLD. Nacionalni .RS domen ima brojne prednosti za one koji se svojim sajtovima obraćaju internet korisnicima u Srbiji,.

IDN (Internationalized Domain Name) – Internacionalizovani naziv domena – nazivi domena (kao što je naš .СРБ) koji nisu napisani engleskim alfabetom. Pojedine države su, radi mogućnosti korišćenja svog zvaničnog pisma u nazivima domena, dobile i svoje IDN domene. Nacionalni .СРБ domen ima neke svoje posebne, jedinstvene prednosti.

gTLD (generic Top-Level Domain) – Generički domen najvišeg nivoa – internet domeni vezani za opšte pojmove ili skraćenice, a nazivaju se i globalni internet domeni (kao što su .COM, .ORG, .NET, .EDU...).

DNS (Domain Name System) – Sistem naziva domena – bazni internet servis, koji omogućava prevođenje naziva internet domena u IP adresu, koja se sastoji od niza karaktera, i obrnuto. Uređaji na Internetu komuniciraju preko IP adresa, a on omogućava jednostavniju komunikaciju ljudi na Internetu, da korisnici ne bi morali da pamte te duge nizove karaktera.

DNS server je uređaj koji obavlja uparivanje određenih naziva internet domena i odgovarajućih IP adresa, neophodnih za komunikaciju i razmenu podataka u mreži. Kada ukucaš npr. rnids.rs u adresno polje svog čitača, tvoj računar kontaktira DNS server i pita ga za odgovarajuću IP adresu, da bi mogao da pristupi sadržaju na traženoj lokaciji. DNS server ove podatke o domenima i IP adresama preuzima iz zbirke podataka, koja se naziva DNS zona ili DNS tabela.

Whois servis omogućava pregled javno dostupne zbirke podataka o registrovanim nazivima domena u okviru Registra. Koristi se za dobijanje informacije da li je naziv .RS ili .СРБ domena registrovan ili ne. Ukoliko je naziv domena registrovan, Whois servis omogućava prikaz osnovnih podataka o korisniku koji je naziv domena registrovao, kao i o administrativnom i tehničkom kontaktu, u skladu sa definisanim pravilima o dostupnosti podataka. Whois servis za nacionalne internet domene .RS i .СРБ postoji u dva oblika:

  • Podaci o registrovanom nazivu domena na rnids.rs/whois, koji daje podatke o pojedinačnim nazivima domena u obliku veb strane, u obliku PDF fajla i u izvornom TXT obliku
  • Provera raspoloživosti naziva domena na domen.rs/whois, koja daje rezultat u svih pet domenskih prostora odjednom, a ako je traženi naziv domena ispravan i slobodan, korisnik dobija link ka listi ovlašćenih registara .RS i .СРБ domena

POJMOVI VEZANI ZA REGISTRACIJU

Registrant je lice na koje se registruje naziv .RS i/ili .СРБ domena. Registrant može da bude domaće ili strano, fizičko ili pravno lice. To su krajnji korisnici naziva internet domena, ali ne i njihovi vlasnici, već praktično zakupci na određeni vremenski period, ne kraći od godinu dana i ne duži od 10 godina (taj period kasnije može da se produži). Veoma je bitno da registrant bude osoba ili firma za čije potrebe se i registruje taj naziv domena, a ne neko drugo fizičko ili pravno lice (npr. ono koje u ime registranta samo administrativno obavi registraciju), jer se sva korisnička prava nad domenom odnose upravo na registranta. Ako je registrant neiskusan u radu sa internet domenima, uvek može da za to ovlasti nekog ko će da bude administrativni kontakt. Registrant naziv domena registruje i obavlja sve naknadne promene podataka posredstvom ovlašćenog registra RNIDS-a.

Ovlašćeni registar RNIDS-a (u nastavku teksta: OR) je pravno lice ili preduzetnik sa sedištem u Srbiji, koga je ovlastio RNIDS, da u njegovo ime i za njegov račun, obavlja poslove registracije naziva nacionalnih .RS i .СРБ domena. Najčešće su to internet provajderi i druge firme koje se bave IKT poslovima, a koje registrant sam odabere, na osnovu njihove ponude usluga i cena. OR obavlja poslove registracije naziva domena na zahtev registranta ili administrativnog kontakta, u skladu sa Opštim uslovima o registraciji naziva nacionalnih internet domena. OR ima pravo da zaključi podugovor sa drugim pravnim licem ili preduzetnikom koji će, u njegovo ime i za njegov račun, obavljati poslove registracije naziva domena. RNIDS nije u ugovornom odnosu sa podugovaračem i OR je odgovoran za sve poslove registracije naziva domena koje podugovarač obavi. Zvanična lista OR-ova dostupna je na adresi rnids.rs/registri, a izbor OR-a i registracija nacionalnih domena mogu da se obave i na adresi domen.rs/registri.

RNIDS (pun naziv: Fondacija “Registar nacionalnog internet domena Srbije”) je stručna, nevladina i nedobitna fondacija osnovana 2006. radi upravljanja Registrom nacionalnih internet domena. RNIDS upravlja nacionalnim internet domenima Srbije po odluci ICANN-a, i to .RS domenom od 2007. godine, a .СРБ domenom od 2011. RNIDS ne obavlja poslove registracije naziva nacionalnih domena, već se to obavlja preko OR-ova.

Administrativni kontakt je fizičko ili pravno lice, ovlašćeno od strane registranta, da u ime i za račun registranta prima od RNIDS-a i RNIDS-u dostavlja podatke od značaja za registraciju naziva domena. Ovlašćen je za izmene svih podataka o registrovanom nazivu domena, sem promene registranta i osetljivih podataka o njemu (naziv/ime, adresa e-pošte, identifikacioni broj...), promene administrativnog kontakta i podnošenja zahteva za prestanak registracije naziva domena. Administrativni kontakt je, u stvari, osoba ili firma koju je registrant ovlastio da obavi poslove oko registracije naziva domena, ukoliko on to neće, ne može, ili ne ume da obavi. Najčešće su to agencije ili pojedinci koji se bave izradom internet sajtova i sličnim srodnim uslugama.

Tehnički kontakt je fizičko ili pravno lice, ovlašćeno od strane registranta, da u ime i za račun registranta od RNIDS-a prima i RNIDS-u dostavlja podatke u vezi sa tehničkim pitanjima od značaja za registraciju naziva domena. U praksi je tehnički kontakt najčešće internet provajder kod koga se nalazi internet sajt ili servis za koju se registruje naziv domena, tj. OR kod koga je registrovan naziv domena. Naravno, tehnički kontakt može da bude i sam registrant ili administrativni kontakt.

RSreg 2 - Sistem za registraciju naziva internet domena kojim se registruju nazivi nacionalnih internet domenima najvišeg nivoa .RS i .СРБ.

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:

Svakako kliknite na ovu rečenicu da nam smanjite Bounce Rate. Hvala!