Promene podataka o registrovanim nazivima domena

Podaci o registrantu, administrativnom ili tehničkom kontaktu, kao i podaci o DNS serverima, su bitni podaci o domenu koji moraju da budu stalno ažurni.

Ako se promeni neki od podataka o registrovanom nazivu .RS i .СРБ domena, registrant je dužan da najkasnije u roku od 15 dana od dana nastanka promene, preko ovlašćenog registra (OR), kod koga je taj domen registrovan, podnese zahtev za promenu podataka.

Promena_podataka

Kako RNIDS obavlja promene podataka?

Ukoliko je podnet uredan zahtev, RNIDS je dužan da promenu podataka o registrovanom nazivu domena sprovede po pravilu odmah, a najkasnije u roku od tri radna dana od trenutka prijema zahteva od strane OR-a. Promena podataka o registrovanom nazivu domena je sprovedena kada RNIDS upiše te promene u Registar nacionalnih internet domena.

Procedure vezane za promene mogu da se obavljaju na dva načina, zavisno od režima zaštite u kome se nalazi registrovani naziv domena:

 • U okviru „normalnog“ režima promene se izvršavaju lako i brzo, bez dodatne autorizacije registranta i administrativnog kontakta. To je podrazumevano stanje, sve dok se domen ne prebaci u „sigurni“ režim.
 • „Sigurni“ režim podrazumeva viši nivo zaštite domena, pa promene zahtevaju eksplicitnu potvrdu administrativnog kontakta. Potvrda se dobija kroz automatsko kreiranje jedinstvenog autorizacionog koda koji se u formi hiper-linka dostavlja korisniku putem e-pošte.

Autorizacioni kod je jedinstveni kod vremenski ograničene važnosti koji RNIDS, posredstvom Sistema za registraciju, kreira prilikom izvršavanja procedura registracije naziva nacionalnih internet domena. Ovaj kod se registrantu (ili administrativnom kontaktu) dostavlja e-poštom kao numerički kod kada je u pitanju procedura prenosa naziva domena kod drugog OR-a (transfer) ili u formi hiper-linka u ostalim procedurama. Period u kom je autorizacioni kod validan i može da se iskoristi je 15 dana od trenutka kreiranja.

Promena osnovnih podataka o registrantu

Ovom procedurom se obavlja promena svih osnovnih podataka o registrantu, osim promene imena/naziva registranta, adrese e-pošte i registranta domena (prenos domena na drugog korisnika). Procedura za promenu navedenih podataka je sledeća:

„Normalni“ režim:

 • Registrant se identifikuje OR-u i podnosi zahtev za promenu podataka o registrantu naziva domena, navodeći nove podatke.
 • OR utvrđuje identitet podnosioca, a zatim potpunost i ispravnost zahteva. Ako OR utvrdi da je zahtev nepotpun ili neispravan, vraća ga podnosiocu na ispravku.
 • Ako je zahtev potpun i ispravan, OR podnosi RNIDS-u zahtev za promenu podataka o registrantu naziva domena, posredstvom Sistema za registraciju, koji automatski proverava potpunost i tehničku ispravnost podnetog zahteva. Ako podneti zahtev ne odgovara propisanim pravilima propisanim, odbija se uz odgovarajuću poruku.
 • Ako podneti zahtev uspešno prođe proveru Sistema za registraciju, novi podaci o registrantu upisuju se u Zbirku podataka Registra. Od tog trenutka smatra se da je registracija novih podataka uspešno obavljena, a novi podaci odmah su javno vidljivi preko Whois servisa.
 • OR šalje obaveštenje registrantu i administrativnom kontaktu o uspešno obavljenoj promeni podataka.

„Sigurni“ režim razlikuje se od „normalnog“ u sledećem:

 • Ako podneti zahtev uspešno prođe proveru Sistema za registraciju, automatski se kreira autorizacioni kod za promenu podataka o registrantu koji se u vidu hiper-linka šalje registrantu radi potvrde zahteva.
 • Registrant proverava validnost i tačnost zahteva i odobrava inicirane promene klikom na hiper-link iz prethodnog koraka. Ukoliko registrant utvrdi da je zahtev netačan ili da nije validan, može ga da poništi klikom na odgovarajući hiper-link.

Promena imena/naziva registranta

Promena imena/naziva registranta smatra se izmenom osetljivog podatka o registrantu naziva domena i odvija se prema sledećoj proceduri:

 • Registrant se identifikuje OR-u i podnosi zahtev za promenu imena/naziva registranta, navodeći novo ime/naziv. Uz ovaj zahtev prilaže se dokaz o promeni imena (za fizička lica) ili naziva (za pravna lica i preduzetnike), a ispravnim dokazom smatra se:
  • za fizičko lice: dokaz o promeni imena ili ispis elektronskog ili digitalizovana (skenirana) kopija starog i novog ličnog identifikacionog dokumenta (lična karta ili pasoš), sa koga bi trebalo da se uklone (obrišu, zamagle, zacrne) svi podaci i slike, osim naziva i broja dokumenta, naziva izdavaoca, datuma isticanja i novog imena.
  • za pravno lice ili preduzetnika: rešenje nadležnog organa o promeni naziva pravnog lica ili preduzetnika, na kome mora biti vidljiv naziv izdavaoca rešenja i datum njegovog donošenja, u elektronskom ili digitalizovanom (skeniranom) obliku ili link na javni registar nadležnog organa, preko koga besplatno može da se pristupi navedenim rešenjima.
 • OR utvrđuje identitet podnosioca, a zatim potpunost i ispravnost zahteva. Ako OR utvrdi da je zahtev nepotpun ili neispravan, vraća ga podnosiocu na ispravku.
 • Ako je zahtev potpun i ispravan, OR podnosi RNIDS-u zahtev za promenu imena/naziva registranta, posredstvom Sistema za registraciju. Ako u Zbirci podataka Registra nedostaju neki od osnovnih podataka o registrovanom nazivu domena koji je predmet zahteva, RNIDS može da uputi registranta, posredstvom OR-a, da prvo dopuni nedostajuće podatke o registrovanom naziva domena.
 • Ako se u Zbirci podataka Registra nalaze svi potrebni podaci, Sistem za registraciju automatski proverava potpunost i tehničku ispravnost podnetog zahteva. Ako podneti zahtev ne odgovara propisanim pravilima, odbija se uz odgovarajuću poruku.
 • Ako podneti zahtev odgovara pravilima, RNIDS, posredstvom Sistema za registraciju, šalje administrativnom kontaktu informaciju o iniciranom zahtevu za promenu imena/naziva registranta.
 • RNIDS proverava potpunost i ispravnost dostavljenog dokaza, kao i podatke navedene u zahtevu. Ukoliko dokaz ne prođe proveru potpunosti i ispravnosti, zahtev se odbija uz odgovarajuću notifikaciju.
 • Ako dokaz uspešno prođe proveru potpunosti i ispravnosti, podaci o novom imenu/nazivu registranta upisuju se u Zbirku podataka Registra. Od tog trenutka smatra se da je registracija novog podatka uspešno obavljena.
 • OR šalje obaveštenje registrantu i administrativnom kontaktu o uspešno obavljenoj promeni podataka.

Promena adrese e-pošte registranta

Promena adrese e-pošte registranta smatra se izmenom osetljivog podatka o kontaktima i odvija se prema sledećoj proceduri:

 • Registrant se identifikuje OR-u i podnosi zahtev za promenu adrese e-pošte, navodeći novu adresu e-pošte.
 • OR utvrđuje identitet podnosioca, a zatim potpunost i ispravnost zahteva. Ako OR utvrdi da je zahtev nepotpun ili neispravan, vraća ga podnosiocu na ispravku.
 • Ako je zahtev potpun i ispravan, OR podnosi RNIDS-u zahtev za promenu adrese e-pošte registranta, posredstvom Sistema za registraciju, koji automatski proverava potpunost i tehničku ispravnost podnetog zahteva. Ako podneti zahtev ne odgovara propisanim pravilima, odbija se uz odgovarajuću poruku.
 • Ako podneti zahtev uspešno prođe proveru Sistema za registraciju, automatski se kreira autorizacioni kod za promenu adrese e-pošte registranta koji se u vidu hiper-linka e-poštom šalje registrantu na novu adresu e-pošte u cilju potvrde zahteva. Na staru adresu e-pošte šalje se obaveštenje o pokrenutoj promeni podatka o adresi e-pošte.
 • Registrant proverava validnost i tačnost zahteva i odobrava inicirane promene klikom na hiper-link iz prethodnog koraka. Ukoliko utvrdi da je zahtev netačan ili da nije validan, može da kontaktira svog OR-a koji će da poništi zahtev.
 • Ako je podneti zahtev potvrđen od strane registranta, novi podatak o adresi e-pošte upisuje se u Zbirku podataka Registra. Od tog trenutka smatra se da je upis novih podataka uspešno obavljen.
 • OR šalje obaveštenje registrantu o uspešno obavljenoj promeni podataka.

Promena podataka (pa i adrese e-pošte) o kontaktu automatski važi za sve domene sa kojima je taj kontakt povezan (prema ID broju kontakta, u Zbirci podataka Registra). Ukoliko je za bilo koji naziv domena, za koji je ovaj kontakt registrant ili administrativni kontakt, uključena neka od zabrana promena podataka (kompletna zabrana, zabrana promena podataka o kontaktima), zahtev za promenu adrese e-pošte kontakta biće automatski odbijen.

Promena adrese e-pošte administrativnog kontakta

Ukoliko se domen nalazi u „normalnom“ režimu, promena adrese e-pošte administrativnog kontakta realizuje se odmah, bez dodatne potvrde od strane korisnika. U slučaju kada se bar jedan od domena sa kojim je kontakt asociran nalazi u „sigurnom“ režimu, promena adrese e-pošte administrativnog kontakta smatra se izmenom osetljivog podatka o kontaktima i odvija se prema sledećoj proceduri:

 • Administrativni kontakt se identifikuje OR-u i podnosi zahtev za promenu adrese e-pošte, navodeći novu adresu e-pošte.
 • OR utvrđuje identitet podnosioca, a zatim potpunost i ispravnost zahteva. Ako OR utvrdi da je zahtev nepotpun ili neispravan, vraća ga podnosiocu na ispravku.
 • Ako je zahtev potpun i ispravan, OR podnosi RNIDS-u zahtev za promenu adrese e-pošte kontakta, posredstvom Sistema za registraciju, koji automatski proverava potpunost i tehničku ispravnost podnetog zahteva. Ako podneti zahtev ne odgovara propisanim pravilima, odbija se uz odgovarajuću poruku.
 • Ako podneti zahtev uspešno prođe proveru Sistema za registraciju, automatski se kreira autorizacioni kod za promenu adrese e-pošte kontakta koji se u vidu hiper-linka e-poštom šalje kontaktu na trenutnu adresu e-pošte radi potvrde zahteva. Na novu adresu e-pošte šalje se obaveštenje o pokrenutoj promeni podatka o adresi e-pošte.
 • Kontakt proverava validnost i tačnost zahteva i odobrava inicirane promene klikom na hiper-link iz prethodnog koraka. Ukoliko utvrdi da je zahtev netačan ili da nije validan, može da kontaktira svoj OR koji će da poništi zahtev.
 • Ako je podneti zahtev potvrđen od strane kontakta, novi podatak o adresi e-pošte upisuje se u Zbirku podataka Registra. Od tog trenutka smatra se da je upis novih podataka uspešno obavljen.
 • OR šalje obaveštenje kontaktu o uspešno obavljenoj promeni podataka.

Promena podataka (pa i adrese e-pošte) o kontaktu automatski važi za sve domene sa kojima je taj kontakt povezan (prema ID broju kontakta, u Zbirci podataka Registra). Ukoliko je za bilo koji naziv domena, za koji je ovaj kontakt registrant ili administrativni kontakt, uključena neka od zabrana promena podataka (kompletna zabrana, zabrana promena podataka o kontaktima), zahtev za promenu adrese e-pošte kontakta će automatski biti odbijen.

Promena adrese e-pošte tehničkog kontakta ne potpada pod procedure promene osetljivih podataka o kontaktima i odvija se u skladu sa procedurom Promena podataka o administrativnom i tehničkom kontaktu.

Ukoliko podnosilac zahteva ne kontroliše trenutno aktuelnu adresu e-pošte i nije u mogućnosti da odobri iniciranu promenu klikom na hiper-link, OR može da izmeni adresu e-pošte administrativnog kontakta bez pokretanja zahteva, prijavljivanjem na Sistem za registraciju kao privilegovani korisnik.

Promena podataka o administrativnom i/ili tehničkom kontaktu

Ovom procedurom mogu da se promene svi osnovni podaci o administrativnom i/ili tehničkom kontaktu, kao i svi dodatni podaci. Procedura za promenu navedenih podataka je sledeća:

 • Registrant se identifikuje OR-u i podnosi zahtev za promenu podataka o administrativnom i/ili tehničkom kontaktu za naziv domena, navodeći nove podatke.
 • OR utvrđuje identitet podnosioca, a zatim potpunost i ispravnost zahteva. Ako OR utvrdi da je zahtev nepotpun ili neispravan, vraća ga podnosiocu na ispravku.
 • Ako je zahtev potpun i ispravan, OR podnosi RNIDS-u zahtev za promenu podataka o administrativnom i/ili tehničkom kontaktu za naziv domena, posredstvom Sistema za registraciju, koji automatski proverava potpunost i tehničku ispravnost podnetog zahteva. Ako podneti zahtev ne odgovara propisanim pravilima, odbija se uz odgovarajuću poruku.
 • Ako podneti zahtev uspešno prođe proveru Sistema za registraciju, novi podaci o administrativnom i/ili tehničkom kontaktu upisuju se u Zbirku podataka Registra.
 • OR šalje obaveštenje registrantu i administrativnom kontaktu o uspešno obavljenoj promeni podataka.

Promena DNS servera za domen

Ovom procedurom mogu da se promenie podaci o DNS serverima za registrovani naziv domena. Procedura za promenu je sledeća:

„Normalni“ režim:

Registrant ili tehnički kontakt se identifikuje OR-u i podnosi zahtev za promenu podataka o DNS serverima za naziv domena, navodeći nove podatke.

 • OR utvrđuje identitet podnosioca, a zatim potpunost i ispravnost zahteva. Ako OR utvrdi da je zahtev nepotpun ili neispravan, vraća ga podnosiocu na ispravku.
 • Ako je zahtev potpun i ispravan, OR podnosi RNIDS-u zahtev za promenu podataka o DNS serverima za naziv domena, posredstvom Sistema za registraciju, koji automatski proverava potpunost i tehničku ispravnost podnetog zahteva. Ako podneti zahtev ne odgovara propisanim pravilima, odbija se uz odgovarajuću poruku.
 • Ako podneti zahtev uspešno prođe proveru Sistema za registraciju, novi podaci o DNS serverima upisuju se u Zbirku podataka Registra. Od tog trenutka smatra se da je registracija novih podataka uspešno obavljena, a novi podaci odmah su javno vidljivi.
 • OR šalje obaveštenje registrantu i administrativnom kontaktu o uspešno obavljenoj promeni podataka.

„Sigurni“ režim:

 • OR utvrđuje identitet podnosioca, a zatim potpunost i ispravnost zahteva. Ako OR utvrdi da je zahtev nepotpun ili neispravan, vraća ga podnosiocu na ispravku.
 • Ako je zahtev potpun i ispravan, OR podnosi RNIDS-u zahtev za promenu podataka o DNS serverima za naziv domena, posredstvom Sistema za registraciju, koji automatski proverava potpunost i tehničku ispravnost podnetog zahteva. Ako podneti zahtev ne odgovara propisanim pravilima, odbija se uz odgovarajuću poruku.
 • Ako podneti zahtev uspešno prođe proveru Sistema za registraciju, automatski se kreira autorizacioni kod za promenu DNS servera koji se u vidu hiper-linka šalje registrantu ili administrativnom kontaktu radi potvrde zahteva.
 • Registrant ili administrativni kontakt proverava validnost i tačnost zahteva i odobrava inicirane promene klikom na hiper-link iz prethodnog koraka. Ukoliko se utvrdi da je zahtev netačan ili da nije validan, može da kontaktira svog OR-a koji će da poništi zahtev.
 • Ako je podneti zahtev uspešno potvrđen od strane registranta ili administrativnog kontakta, novi podaci o DNS serverima upisuju se u Zbirku podataka Registra. Od tog trenutka smatra se da je registracija novih podataka uspešno obavljena, a novi podaci odmah su javno vidljivi preko Whois servisa.
 • OR šalje obaveštenje registrantu i administrativnom kontaktu o uspešno obavljenoj promeni podataka.

Novi podaci o DNS serverima za naziv domena postaju aktivni na Internetu kada RNIDS izvrši upis podataka iz Registra u DNS tabelu na javnom DNS serveru. Automatsko osvežavanje DNS tabele obavlja se 12 puta dnevno, u dvočasovnim intervalima, u parnim satima.

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:

Svakako kliknite na ovu rečenicu da nam smanjite Bounce Rate. Hvala!