Основни појмови о регистрацији назива домена

За почетнике у пословима регистрације назива домена, битно је да разумеју неке опште интернет појмове везане за интернет домене, као и специфичне појмове везане за сам процес регистрације назива домена.

Osnovni_pojmovi

ОПШТИ ИНТЕРНЕТ ПОЈМОВИ

Интернет домен је скуп података који описује јединствену административно-техничку целину на Интернету, према правилима DNS система, а подаци могу да буду адресе рачунара, ресурса или сервиса на домену (www, mail, ftp…), називи и адресе DNS сервера и друго.

Назив интернет домена је текстуална ознака коју корисник региструје за своје потребе, чиме ствара могућност да интернет домен под тим називом буде видљив на Интернету. Назив интернет домена је активан када се изврши упис података у DNS табелу Регистра интернет домена и та табела активира на јавним DNS серверима. Он је саставни део веб адресе и адресе е-поште и на тај начин одређује твој идентитет на Интернету.

Регистар националног интернет домена (у наставку текста: Регистар) је јединствена, централна, електронска збирка података у којој се воде називи националних интернет домена и подаци у вези са њима. За националне домене .RS и .СРБ, Регистар води и њиме управља РНИДС.

ccTLD (country code Top-Level Domain) – Национални домен највишег нивоа – везан је за међународну двословну ознаку државе (као што је наш .RS домен). Све државе на свету, као и поједине посебне територије, имају свој ccTLD. Национални .RS домен има бројне предности за оне који се својим сајтовима обраћају интернет корисницима у Србији,.

IDN (Internationalized Domain Name) – Интернационализовани назив домена – називи домена (као што је наш .СРБ) који нису написани енглеским алфабетом. Поједине државе су, ради могућности коришћења свог званичног писма у називима домена, добиле и своје IDN домене. Национални .СРБ домен има неке своје посебне, јединствене предности.

gTLD (generic Top-Level Domain) – Генерички домен највишег нивоа – интернет домени везани за опште појмове или скраћенице, а називају се и глобални интернет домени (као што су .COM, .ORG, .NET, .EDU...).

DNS (Domain Name System) – Систем назива домена – базни интернет сервис, који омогућава превођење назива интернет домена у IP адресу, која се састоји од низа карактера, и обрнуто. Уређаји на Интернету комуницирају преко IP адреса, а он омогућава једноставнију комуникацију људи на Интернету, да корисници не би морали да памте те дуге низове карактера.

DNS сервер је уређај који обавља упаривање одређених назива интернет домена и одговарајућих IP адреса, неопходних за комуникацију и размену података у мрежи. Када укуцаш нпр. rnids.rs у адресно поље свог читача, твој рачунар контактира DNS сервер и пита га за одговарајућу IP адресу, да би могао да приступи садржају на траженој локацији. DNS сервер ове податке о доменима и IP адресама преузима из збирке података, која се назива DNS зона или DNS табела.

Whois сервис омогућава преглед јавно доступне збирке података о регистрованим називима домена у оквиру Регистра. Користи се за добијање информације да ли је назив .RS или .СРБ домена регистрован или не. Уколико је назив домена регистрован, Whois сервис омогућава приказ основних података о кориснику који је назив домена регистровао, као и о административном и техничком контакту, у складу са дефинисаним правилима о доступности података. Whois сервис за националне интернет домене .RS и .СРБ постоји у два облика:

  • Подаци о регистрованом називу домена на rnids.rs/whois, који даје податке о појединачним називима домена у облику веб стране, у облику PDF фајла и у изворном TXT облику
  • Провера расположивости назива домена на domen.rs/whois, која даје резултат у свих пет доменских простора одједном, а ако је тражени назив домена исправан и слободан, корисник добија линк ка листи овлашћених регистара .RS и .СРБ домена

ПОЈМОВИ ВЕЗАНИ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ

Регистрант је лице на које се региструје назив .RS и/или .СРБ домена. Регистрант може да буде домаће или страно, физичко или правно лице. То су крајњи корисници назива интернет домена, али не и њихови власници, већ практично закупци на одређени временски период, не краћи од годину дана и не дужи од 10 година (тај период касније може да се продужи). Веома је битно да регистрант буде особа или фирма за чије потребе се и региструје тај назив домена, а не неко друго физичко или правно лице (нпр. оно које у име регистранта само административно обави регистрацију), јер се сва корисничка права над доменом односе управо на регистранта. Ако је регистрант неискусан у раду са интернет доменима, увек може да за то овласти неког ко ће да буде административни контакт. Регистрант назив домена региструје и обавља све накнадне промене података посредством овлашћеног регистра РНИДС-а.

Овлашћени регистар РНИДС-а (у наставку текста: ОР) је правно лице или предузетник са седиштем у Србији, кога је овластио РНИДС, да у његово име и за његов рачун, обавља послове регистрације назива националних .RS и .СРБ домена. Најчешће су то интернет провајдери и друге фирме које се баве ИКТ пословима, а које регистрант сам одабере, на основу њихове понуде услуга и цена. ОР обавља послове регистрације назива домена на захтев регистранта или административног контакта, у складу са Општим условима о регистрацији назива националних интернет домена. ОР има право да закључи подуговор са другим правним лицем или предузетником који ће, у његово име и за његов рачун, обављати послове регистрације назива домена. РНИДС није у уговорном односу са подуговарачем и ОР је одговоран за све послове регистрације назива домена које подуговарач обави. Званична листа ОР-ова доступна је на адреси rnids.rs/registri, а избор ОР-а и регистрација националних домена могу да се обаве и на адреси domen.rs/registri.

РНИДС (пун назив: Фондација “Регистар националног интернет домена Србије”) је стручна, невладина и недобитна фондација основана 2006. ради управљања Регистром националних интернет домена. РНИДС управља националним интернет доменима Србије по одлуци ICANN-а, и то .RS доменом од 2007. године, а .СРБ доменом од 2011. РНИДС не обавља послове регистрације назива националних домена, већ се то обавља преко ОР-ова.

Административни контакт је физичко или правно лице, овлашћено од стране регистранта, да у име и за рачун регистранта прима од РНИДС-а и РНИДС-у доставља податке од значаја за регистрацију назива домена. Овлашћен је за измене свих података о регистрованом називу домена, сем промене регистранта и осетљивих података о њему (назив/име, адреса е-поште, идентификациони број...), промене административног контакта и подношења захтева за престанак регистрације назива домена. Административни контакт је, у ствари, особа или фирма коју је регистрант овластио да обави послове око регистрације назива домена, уколико он то неће, не може, или не уме да обави. Најчешће су то агенције или појединци који се баве израдом интернет сајтова и сличним сродним услугама.

Технички контакт је физичко или правно лице, овлашћено од стране регистранта, да у име и за рачун регистранта од РНИДС-а прима и РНИДС-у доставља податке у вези са техничким питањима од значаја за регистрацију назива домена. У пракси је технички контакт најчешће интернет провајдер код кога се налази интернет сајт или сервис за коју се региструје назив домена, тј. ОР код кога је регистрован назив домена. Наравно, технички контакт може да буде и сам регистрант или административни контакт.

RSreg 2 - Систем за регистрацију назива интернет домена којим се региструју називи националних интернет доменима највишег нивоа .RS и .СРБ.

ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ:

Свакако кликните на ову реченицу да нам смањите Bounce Rate. Хвала!