Подаци о домену и њихов значај

Приликом регистрације националних интернет домена .RS и .СРБ, регистранти су дужни да овлашћеним регистрима РНИДС-а доставе одређени скуп података, који морају да буду тачни и потпуни.

То је у интересу не само РНИДС-а и овлашћених регистара, већ најпре самих регистраната, којима је интернет домен битан елемент интернет идентитета. Тиме обезбеђују да се сви будући послови везани за њихове домене одвијају на оптималан начин, као и да буду спречене све евентуалне злоупотребе.

Podaci_o_domenu

Адреса е-поште регистранта и административног контакта је веома битан податак којим се регистрант, односно административни контакт, идентификује код РНИДС-а и дужан је да га одржава активним и ажурним током читавог периода регистрације назива домена.

Основни подаци о домену

Основни подаци о домену дефинисани су у Општим условима о регистрацији назива националних интернет домена, и то су:

 • Подаци о регистранту, административном и техничком контакту
 • Подаци о DNS серверима и други технички подаци

Ако је регистрант, административни или технички контакт физичко лице, обавезно се достављају следећи подаци:

 • Име и презиме
 • Адреса пребивалишта (из личне карте или пасоша)
 • Адреса е-поште
 • Број телефона

Као што се види, ово је минимални скуп личних података, неопходан ради идентификације и комуникације са наведеним лицима. Не тражи се ЈМБГ или било који други осетљиви лични податак, у складу са Законом о заштити података о личности.

РНИДС, као руковалац података, дао је Обавештење о обради података о личности, доступно на:
rnids.rs/подаци-о-регистрованом-домену/обавештење-о-обради-података-о-личности

Ако је регистрант, административни или технички контакт правно лице или предузетник, достављају се следећи подаци:

 • Назив (пословно име)
 • Регистрована адреса седишта
 • Матични број правног лица или предузетника (не ЈМБГ), а за странце друга јединствена идентификациона ознака, додељена правном лицу или предузетнику приликом регистрације у матичној држави
 • Адреса е-поште
 • Број телефона
 • Име и презиме или функција особе за контакт у оквиру правног лица или предузетника

За сваки назив домена се наводе следећи подаци о најмање два DNS сервера:

 • Пун назив домена DNS сервера
 • Ако се DNS сервер налази на домену за који се везује, наводи се његова IP адреса у IPv4 и/или IPv6 облику (у супротном, податак о IP адреси се игнорише)

Уколико се не унесу подаци о најмање два валидна DNS сервера, назив домена неће бити активан, односно неће бити уписан у DNS табелу.

Важне напомене о подацима

Регистранти националних интернет домена .RS и .СРБ треба да имају у виду да је у Општим условима о регистрацији назива националних интернет домена предвиђено следеће:

 • Рок за потврђивање: Регистрант има рок од 20 дана за потврђивање регистрације и података о називу домена. Уколико регистрант не потврди регистрацију и податке у том року, назив домена престаје да буде активан све док регистрација и подаци не буду потврђени. Регистрант има право да захтева да му РНИДС поново достави ове податке и упутство, те након што изврши потврђивање, назив домена поново постаје активан.
 • У случају промене података: Ако се промени неки од података о регистрацији назива домена, регистрант је дужан да најкасније у року од 15 дана од дана настанка промене, посредством овлашћеног регистра, поднесе РНИДС-у захтев за промену података о регистрацији назива домена.
 • Провера исправности података: РНИДС може самостално или у сарадњи са овлашћеним регистром, у било ком тренутку, да провери исправност података о регистрацији. Ако се утврди да су подаци о регистрацији назива домена нетачни или непотпуни, РНИДС ће захтевати од регистранта, посредством овлашћеног регистра, да уреди податке о регистрацији домена. Ако се регистрант не одазове овом позиву и не изврши уређивање података о регистрацији домена, такав назив домена престаје да буде активан. Подаци се сматрају нетачним или непотпуним ако се то у поступку провере недвосмислено утврди, а регистрант не изврши њихово уређивање у датом року.
 • Истинитост података: Ступањем у уговорни однос, односно регистрацијом назива домена, регистрант посебно изјављује и тврди да су сви подаци наведени у захтеву за регистрацију истинити и потпуни.
 • Сагласност регистранта: Регистрант даје изричиту претходну сагласност и потврду да зна да губи право на одустанак од уговора када овлашћени регистар изврши регистрацију тог назива домена код РНИДС-а, односно када РНИДС упише назив домена у Регистар.
 • Одговорност регистранта: РНИДС не сноси одговорност за штету која настане због давања нетачних података о регистрацији назива домена, нити због неовлашћеног или противправног коришћења назива домена од стране регистранта. За сву штету коју РНИДС или трећа лица претрпе услед давања нетачних података о регистрацији назива домена или због неовлашћеног или противправног коришћења назива домена одговоран је регистрант.

ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ:

Свакако кликните на ову реченицу да нам смањите Bounce Rate. Хвала!