Пренос и трансфер назива домена

Током животног циклуса неког интернет домена долази и до потребе за његовим преносом на другог регистранта или трансфером код другог овлашћеног регистра.

Prenos_domena

Пренос регистрације назива домена на другог регистранта (промена регистранта)

Промена регистранта може да се обавља на основу:

 • Захтева регистранта
 • Одлуке Комисије за решавање спорова поводом регистрације националних интернет домена
 • Правноснажне одлуке надлежног суда

У случају када се ради о захтеву регистранта, захтев за промену регистранта доставља се РНИДС-у, посредством овлашћеног регистра (ОР) код ког је тај назив домена регистрован. РНИДС обавља пренос регистрације назива домена одмах, а најкасније у року од три радна дана од пријема уредног захтева, чиме претходни регистрант раскида, а нови регистрант ступа у уговорни однос са РНИДС-ом, прихвата Опште услове о регистрацији назива националних интернет домена у целости и стиче сва права и обавезе претходног регистранта које произлазе из тог уговорног односа.

Промена регистранта обавља се у складу са Процедурама послова регистрације националних интернет домена, по следећој процедури:

 • Тренутни и нови регистрант идентификују се ОР-у. Тренутни регистрант подноси ОР-у захтев за промену регистранта домена, док нови регистрант доставља ОР-у основне податке као када се врши нова регистрација.
 • ОР проверава идентитет тренутног и новог регистранта, као и потпуност и исправност захтева и достављених података. Ако ОР утврди да су захтев или подаци непотпуни или неисправни, враћа их подносиоцу на исправку. Ако захтев одговара правилима, ОР испоставља (пред)рачун за услугу преноса регистрације назива домена између регистраната.
 • Ако је захтев потпун и исправан, ОР подноси РНИДС-у захтев за пренос регистрације назива домена, посредством Система за регистрацију. Систем аутоматски креира ауторизациони код за промену регистранта који се, у форми хипер-линка, шаље е-поштом тренутном и новом регистранту. Осим тога, тренутни регистрант од Система добија и попуњен образац сагласности за пренос домена на новог регистранта.
 • Ако су сагласни са променом регистранта, и тренутни и нови регистрант одобравају инициране промене кликом на хипер-линк из претходног корака. Уколико неки од регистраната утврди да је захтев нетачан или да није валидан, може да се обрати ОР-у ради промене или отказивања захтева. Ако је све у реду, тренутни регистрант оверава сагласност својеручним или електронским потписом и доставља га ОР-у.
 • Ако достављена сагласност успешно прође проверу потпуности и исправности, РНИДС усваја захтев за промену регистранта назива домена и уписује нове податке у Збирку података Регистра. Од тог тренутка сматра се да је промена регистранта успешно обављена. У супротном, захтев за промену регистранта се одбија, а РНИДС упућује тренутног регистранта, посредством ОР-а, које радње треба да обави пре подношења новог захтева за промену регистранта.
 • Ако је промена регистранта успешно обављена, ОР шаље обавештење старом и тренутном регистранту о успешној промени регистранта назива домена.

Трансфер назива домена између овлашћених регистара (промена ОР-а)

Регистрант има право да промени овлашћеног регистра (ОР) за називе домена које је регистровао. Промена ОР-а врши се на основу захтева регистранта, применом одговарајућег ауторизационог поступка који је детаљно описан у Процедурама послова регистрације националних интернет домена, а у наставку је његова сажета верзија.

У преносу назива домена учествују регистрант, ОР код кога је тренутно регистрован домен (тренутни ОР), као и ОР код кога послови регистрације прелазе (нови ОР). Пренос назива домена код другог ОР-а ради се у складу са следећом процедуром:

 • Регистрант или административни контакт идентификује се код тренутног ОР-а и подноси захтев за креирање ауторизационог кода за трансфер назива домена.
 • Тренутни ОР утврђује идентитет подносиоца захтева, потпуност и исправност захтева и сагласности. Ако ОР утврди да су захтев или сагласност непотпуни или неисправни, враћа их подносиоцу на исправку.
 • Ако је захтев потпун и исправан, тренутни ОР подноси РНИДС-у захтев за пренос назива домена, посредством Система за регистрацију, који аутоматски креира ауторизациони код за трансфер назива домена који се е-поштом шаље административном контакту, а тренутном ОР-у обавештење о послатом ауторизационом коду за трансфер назива домена.
 • Административни контакт или регистрант доставља добијени ауторизациони код за трансфер назива домена новом ОР-у, у склопу захтева за пренос назива домена.
 • Нови ОР уноси ауторизациони код у Систем за регистрацију, где се аутоматски проверава валидност примењеног ауторизационог кода. Ако унети ауторизациони код успешно прође проверу валидности, промена се спроводи у Збирци података Регистра. Од тог тренутка, назив домена сматра се пренетим, а нови ОР постаје надлежан за обављање послова регистрације за тај назива домена.
 • РНИДС, посредством Система за регистрацију, шаље административном контакту, новом и тренутном ОР-у информацију о успешно обављеном преносу назива домена.

Уколико тренутни ОР у року од 7 дана не обезбеди регистранту ауторизациони код за трансфер назива домена, регистрант треба да се обрати РНИДС-у, који ће да обави трансфер у складу са процедуром предвиђеном за овај случај.

ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ:

Свакако кликните на ову реченицу да нам смањите Bounce Rate. Хвала!