Промене података о регистрованим називима домена

Подаци о регистранту, административном или техничком контакту, као и подаци о DNS серверима, су битни подаци о домену који морају да буду стално ажурни.

Ако се промени неки од података о регистрованом називу .RS и .СРБ домена, регистрант је дужан да најкасније у року од 15 дана од дана настанка промене, преко овлашћеног регистра (ОР), код кога је тај домен регистрован, поднесе захтев за промену података.

Promena_podataka

Како РНИДС обавља промене података?

Уколико је поднет уредан захтев, РНИДС је дужан да промену података о регистрованом називу домена спроведе по правилу одмах, а најкасније у року од три радна дана од тренутка пријема захтева од стране ОР-а. Промена података о регистрованом називу домена је спроведена када РНИДС упише те промене у Регистар националних интернет домена.

Процедуре везане за промене могу да се обављају на два начина, зависно од режима заштите у коме се налази регистровани назив домена:

 • У оквиру „нормалног“ режима промене се извршавају лако и брзо, без додатне ауторизације регистранта и административног контакта. То је подразумевано стање, све док се домен не пребаци у „сигурни“ режим.
 • „Сигурни“ режим подразумева виши ниво заштите домена, па промене захтевају експлицитну потврду административног контакта. Потврда се добија кроз аутоматско креирање јединственог ауторизационог кода који се у форми хипер-линка доставља кориснику путем е-поште.

Ауторизациони кoд је јединствени код временски ограничене важности који РНИДС, посредством Система за регистрацију, креира приликом извршавања процедура регистрације назива националних интернет домена. Овај код се регистранту (или административном контакту) доставља е-поштом као нумерички код када је у питању процедура преноса назива домена код другог ОР-а (трансфер) или у форми хипер-линка у осталим процедурама. Период у ком је ауторизациони код валидан и може да се искористи је 15 дана од тренутка креирања.

Промена основних података о регистранту

Овом процедуром се обавља промена свих основних података о регистранту, осим промене имена/назива регистранта, адресе е-поште и регистранта домена (пренос домена на другог корисника). Процедура за промену наведених података је следећа:

„Нормални“ режим:

 • Регистрант се идентификује ОР-у и подноси захтев за промену података о регистранту назива домена, наводећи нове податке.
 • ОР утврђује идентитет подносиоца, а затим потпуност и исправност захтева. Ако ОР утврди да је захтев непотпун или неисправан, враћа га подносиоцу на исправку.
 • Ако је захтев потпун и исправан, ОР подноси РНИДС-у захтев за промену података о регистранту назива домена, посредством Система за регистрацију, који аутоматски проверава потпуност и техничку исправност поднетог захтева. Ако поднети захтев не одговара прописаним правилима прописаним, одбија се уз одговарајућу поруку.
 • Ако поднети захтев успешно прође проверу Система за регистрацију, нови подаци о регистранту уписују се у Збирку података Регистра. Од тог тренутка сматра се да је регистрација нових података успешно обављена, а нови подаци одмах су јавно видљиви преко Whois сервиса.
 • ОР шаље обавештење регистранту и административном контакту о успешно обављеној промени података.

„Сигурни“ режим разликује се од „нормалног“ у следећем:

 • Ако поднети захтев успешно прође проверу Система за регистрацију, аутоматски се креира ауторизациони код за промену података о регистранту који се у виду хипер-линка шаље регистранту ради потврде захтева.
 • Регистрант проверава валидност и тачност захтева и одобрава инициране промене кликом на хипер-линк из претходног корака. Уколико регистрант утврди да је захтев нетачан или да није валидан, може га да поништи кликом на одговарајући хипер-линк.

Промена имена/назива регистранта

Промена имена/назива регистранта сматра се изменом осетљивог податка о регистранту назива домена и одвија се према следећој процедури:

 • Регистрант се идентификује ОР-у и подноси захтев за промену имена/назива регистранта, наводећи ново име/назив. Уз овај захтев прилаже се доказ о промени имена (за физичка лица) или назива (за правна лица и предузетнике), а исправним доказом сматра се:
  • за физичко лице: доказ о промени имена или испис електронског или дигитализована (скенирана) копија старог и новог личног идентификационог документа (лична карта или пасош), са кога би требало да се уклоне (обришу, замагле, зацрне) сви подаци и слике, осим назива и броја документа, назива издаваоца, датума истицања и новог имена.
  • за правно лице или предузетника: решење надлежног органа о промени назива правног лица или предузетника, на коме мора бити видљив назив издаваоца решења и датум његовог доношења, у електронском или дигитализованом (скенираном) облику или линк на јавни регистар надлежног органа, преко кога бесплатно може да се приступи наведеним решењима.
 • ОР утврђује идентитет подносиоца, а затим потпуност и исправност захтева. Ако ОР утврди да је захтев непотпун или неисправан, враћа га подносиоцу на исправку.
 • Ако је захтев потпун и исправан, ОР подноси РНИДС-у захтев за промену имена/назива регистранта, посредством Система за регистрацију. Ако у Збирци података Регистра недостају неки од основних података о регистрованом називу домена који је предмет захтева, РНИДС може да упути регистранта, посредством ОР-а, да прво допуни недостајуће податке о регистрованом назива домена.
 • Ако се у Збирци података Регистра налазе сви потребни подаци, Систем за регистрацију аутоматски проверава потпуност и техничку исправност поднетог захтева. Ако поднети захтев не одговара прописаним правилима, одбија се уз одговарајућу поруку.
 • Ако поднети захтев одговара правилима, РНИДС, посредством Система за регистрацију, шаље административном контакту информацију о иницираном захтеву за промену имена/назива регистранта.
 • РНИДС проверава потпуност и исправност достављеног доказа, као и податке наведене у захтеву. Уколико доказ не прође проверу потпуности и исправности, захтев се одбија уз одговарајућу нотификацију.
 • Ако доказ успешно прође проверу потпуности и исправности, подаци о новом имену/називу регистранта уписују се у Збирку података Регистра. Од тог тренутка сматра се да је регистрација новог податка успешно обављена.
 • ОР шаље обавештење регистранту и административном контакту о успешно обављеној промени података.

Промена адресе е-поште регистранта

Промена адресе е-поште регистранта сматра се изменом осетљивог податка о контактима и одвија се према следећој процедури:

 • Регистрант се идентификује ОР-у и подноси захтев за промену адресе е-поште, наводећи нову адресу е-поште.
 • ОР утврђује идентитет подносиоца, а затим потпуност и исправност захтева. Ако ОР утврди да је захтев непотпун или неисправан, враћа га подносиоцу на исправку.
 • Ако је захтев потпун и исправан, ОР подноси РНИДС-у захтев за промену адресе е-поште регистранта, посредством Система за регистрацију, који аутоматски проверава потпуност и техничку исправност поднетог захтева. Ако поднети захтев не одговара прописаним правилима, одбија се уз одговарајућу поруку.
 • Ако поднети захтев успешно прође проверу Система за регистрацију, аутоматски се креира ауторизациони код за промену адресе е-поште регистранта који се у виду хипер-линка е-поштом шаље регистранту на нову адресу е-поште у циљу потврде захтева. На стару адресу е-поште шаље се обавештење о покренутој промени податка о адреси е-поште.
 • Регистрант проверава валидност и тачност захтева и одобрава инициране промене кликом на хипер-линк из претходног корака. Уколико утврди да је захтев нетачан или да није валидан, може да контактира свог ОР-а који ће да поништи захтев.
 • Ако је поднети захтев потврђен од стране регистранта, нови податак о адреси е-поште уписује се у Збирку података Регистра. Од тог тренутка сматра се да је упис нових података успешно обављен.
 • ОР шаље обавештење регистранту о успешно обављеној промени података.

Промена података (па и адресе е-поште) о контакту аутоматски важи за све домене са којима је тај контакт повезан (према ID броју контакта, у Збирци података Регистра). Уколико је за било који назив домена, за који је овај контакт регистрант или административни контакт, укључена нека од забрана промена података (комплетна забрана, забрана промена података о контактима), захтев за промену адресе е-поште контакта биће аутоматски одбијен.

Промена адресе е-поште административног контакта

Уколико се домен налази у „нормалном“ режиму, промена адресе е-поште административног контакта реализује се одмах, без додатне потврде од стране корисника. У случају када се бар један од домена са којим је контакт асоциран налази у „сигурном“ режиму, промена адресе е-поште административног контакта сматра се изменом осетљивог податка о контактима и одвија се према следећој процедури:

 • Административни контакт се идентификује ОР-у и подноси захтев за промену адресе е-поште, наводећи нову адресу е-поште.
 • ОР утврђује идентитет подносиоца, а затим потпуност и исправност захтева. Ако ОР утврди да је захтев непотпун или неисправан, враћа га подносиоцу на исправку.
 • Ако је захтев потпун и исправан, ОР подноси РНИДС-у захтев за промену адресе е-поште контакта, посредством Система за регистрацију, који аутоматски проверава потпуност и техничку исправност поднетог захтева. Ако поднети захтев не одговара прописаним правилима, одбија се уз одговарајућу поруку.
 • Ако поднети захтев успешно прође проверу Система за регистрацију, аутоматски се креира ауторизациони код за промену адресе е-поште контакта који се у виду хипер-линка е-поштом шаље контакту на тренутну адресу е-поште ради потврде захтева. На нову адресу е-поште шаље се обавештење о покренутој промени податка о адреси е-поште.
 • Контакт проверава валидност и тачност захтева и одобрава инициране промене кликом на хипер-линк из претходног корака. Уколико утврди да је захтев нетачан или да није валидан, може да контактира свој ОР који ће да поништи захтев.
 • Ако је поднети захтев потврђен од стране контакта, нови податак о адреси е-поште уписује се у Збирку података Регистра. Од тог тренутка сматра се да је упис нових података успешно обављен.
 • ОР шаље обавештење контакту о успешно обављеној промени података.

Промена података (па и адресе е-поште) о контакту аутоматски важи за све домене са којима је тај контакт повезан (према ID броју контакта, у Збирци података Регистра). Уколико је за било који назив домена, за који је овај контакт регистрант или административни контакт, укључена нека од забрана промена података (комплетна забрана, забрана промена података о контактима), захтев за промену адресе е-поште контакта ће аутоматски бити одбијен.

Промена адресе е-поште техничког контакта не потпада под процедуре промене осетљивих података о контактима и одвија се у складу са процедуром Промена података о административном и техничком контакту.

Уколико подносилац захтева не контролише тренутно актуелну адресу е-поште и није у могућности да одобри иницирану промену кликом на хипер-линк, ОР може да измени адресу е-поште административног контакта без покретања захтева, пријављивањем на Систем за регистрацију као привилеговани корисник.

Промена података о административном и/или техничком контакту

Овом процедуром могу да се промене сви основни подаци о административном и/или техничком контакту, као и сви додатни подаци. Процедура за промену наведених података је следећа:

 • Регистрант се идентификује ОР-у и подноси захтев за промену података о административном и/или техничком контакту за назив домена, наводећи нове податке.
 • ОР утврђује идентитет подносиоца, а затим потпуност и исправност захтева. Ако ОР утврди да је захтев непотпун или неисправан, враћа га подносиоцу на исправку.
 • Ако је захтев потпун и исправан, ОР подноси РНИДС-у захтев за промену података о административном и/или техничком контакту за назив домена, посредством Система за регистрацију, који аутоматски проверава потпуност и техничку исправност поднетог захтева. Ако поднети захтев не одговара прописаним правилима, одбија се уз одговарајућу поруку.
 • Ако поднети захтев успешно прође проверу Система за регистрацију, нови подаци о административном и/или техничком контакту уписују се у Збирку података Регистра.
 • ОР шаље обавештење регистранту и административном контакту о успешно обављеној промени података.

Промена DNS сервера за домен

Овом процедуром могу да се промение подаци о DNS серверима за регистровани назив домена. Процедура за промену је следећа:

„Нормални“ режим:

Регистрант или технички контакт се идентификује ОР-у и подноси захтев за промену података о DNS серверима за назив домена, наводећи нове податке.

 • ОР утврђује идентитет подносиоца, а затим потпуност и исправност захтева. Ако ОР утврди да је захтев непотпун или неисправан, враћа га подносиоцу на исправку.
 • Ако је захтев потпун и исправан, ОР подноси РНИДС-у захтев за промену података о DNS серверима за назив домена, посредством Система за регистрацију, који аутоматски проверава потпуност и техничку исправност поднетог захтева. Ако поднети захтев не одговара прописаним правилима, одбија се уз одговарајућу поруку.
 • Ако поднети захтев успешно прође проверу Система за регистрацију, нови подаци о DNS серверима уписују се у Збирку података Регистра. Од тог тренутка сматра се да је регистрација нових података успешно обављена, а нови подаци одмах су јавно видљиви.
 • ОР шаље обавештење регистранту и административном контакту о успешно обављеној промени података.

„Сигурни“ режим:

 • ОР утврђује идентитет подносиоца, а затим потпуност и исправност захтева. Ако ОР утврди да је захтев непотпун или неисправан, враћа га подносиоцу на исправку.
 • Ако је захтев потпун и исправан, ОР подноси РНИДС-у захтев за промену података о DNS серверима за назив домена, посредством Система за регистрацију, који аутоматски проверава потпуност и техничку исправност поднетог захтева. Ако поднети захтев не одговара прописаним правилима, одбија се уз одговарајућу поруку.
 • Ако поднети захтев успешно прође проверу Система за регистрацију, аутоматски се креира ауторизациони код за промену DNS сервера који се у виду хипер-линка шаље регистранту или административном контакту ради потврде захтева.
 • Регистрант или административни контакт проверава валидност и тачност захтева и одобрава инициране промене кликом на хипер-линк из претходног корака. Уколико се утврди да је захтев нетачан или да није валидан, може да контактира свог ОР-а који ће да поништи захтев.
 • Ако је поднети захтев успешно потврђен од стране регистранта или административног контакта, нови подаци о DNS серверима уписују се у Збирку података Регистра. Од тог тренутка сматра се да је регистрација нових података успешно обављена, а нови подаци одмах су јавно видљиви преко Whois сервиса.
 • ОР шаље обавештење регистранту и административном контакту о успешно обављеној промени података.

Нови подаци о DNS серверима за назив домена постају активни на Интернету када РНИДС изврши упис података из Регистра у DNS табелу на јавном DNS серверу. Аутоматско освежавање DNS табеле обавља се 12 пута дневно, у двочасовним интервалима, у парним сатима.

ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ:

Свакако кликните на ову реченицу да нам смањите Bounce Rate. Хвала!