Регистрација и активирање назива домена

Регистрација назива интернет домена је први корак у успостављању личног или пословног интернет идентитета.

Комплетан процес избора, регистрације и плаћања назива домена, може да се обави и онлајн, за свега неколико минута, уколико се изабере овлашћени регистар (ОР) који то омогућава.

Пре кретања у процес регистрације националних .RS и .СРБ домена, препоручено је да прочиташ техничке захтеве, маркетиншке и креативне препоруке, као и практичне савете за избор одговарајућег назива домена.

Registracija_domena

Знам све, одмах бих да региструјем...

ОК, имаш на располагању две тачке са којих можеш да кренеш:

 • Ако тек треба да одабереш жељени назив .RS и/или .СРБ домена, треба да кренеш од стране Провера расположивости назива домена на domen.rs/whois, а потом следиш кораке који ти се нуде.
 • Ако већ знаш који је твој будући жељени назив .RS и/или .СРБ домена, а који је слободан и испуњава све техничке услове, можеш одмах да одеш на Изборник овлашћених регистара на адреси domen.rs/registri. Са списка овлашћених регистара одабери онај који ти одговара по нивоу услуге, понуде или цене и начина плаћања регистрације назива домена.

Али, можда је ипак боље да, пре тога, сазнаш још неке битне ствари везане за твој будући интернет домен.

Битно је знати пре регистрације

Процес регистрације домена можеш да обавиш самостално или да за то овластиш појединца (или фирму) који ће да буде административни контакт. Битно је само да ти (или твоја фирма) УВЕК будеш регистрант, јер само тако имаш сва корисничка права над доменом. Један регистрант може да региструје неограничен број назива .RS и .СРБ домена.

Накнада за регистрацију назива домена се плаћа одабраном овлашћеном регистру, по његовом ценовнику. Пре плаћања, овлашћени регистар нема обавезе према теби, нити је жељени назив домена на било који начин резервисан за тебе.

Називи .RS и .СРБ домена се региструју према праву првенства (first-come, first-served принцип). То практично значи да, ако два или више овлашћених регистара, истовремено приступе Регистру националних интернет домена у покушају да региструју исти назива домена за своје кориснике, упис ће обавити само један овлашћени регистар, и то онај који му је први приступио.

Регистрацијом назива домена, регистрант посебно изјављује и тврди да, према свом најбољем знању и искреном уверењу, регистрација траженог назива домена не вређа право интелектуалне својине или неко друго субјективно право трећих лица, као и да су сви подаци наведени у захтеву за регистрацију истинити и потпуни. Регистрант, такође, изјављује да назив домена не региструје противно начелу савесности, поштења и добрих пословних обичаја, те да назив домена неће свесно користити противно овим начелима.

Регистрант је приликом подношења захтева за регистрацију дужан да пружи тачне, потпуне и важеће податке:

 • Када је регистрант, административни или технички контакт физичко лице, подаци који се достављају су: име и презиме, адреса пребивалишта, адреса е-поште и број телефона
 • Када је регистрант, административни или технички контакт правно лице или предузетник, подаци који се достављају су: назив (пословно име), адреса седишта, матични број или други идентификациони број према праву државе порекла, адреса е-поште, број телефона и име и презиме или функција особе за контакт у оквиру правног лица или предузетника

Регистрација назива домена

Укратко објашњено, из угла корисника (будућег регистранта), регистрација назива домена има свега два корака:

 • Захтев ОР-у са подацима о домену и будућем регистранту (попуњавање онлајн формулара)
 • Плаћање (пред)рачуна који је испоставио ОР (или онлајн плаћање на сајту ОР-а)

А комплетна процедура регистрације назива домена (коју корисник и не види), у складу са Општим условима о регистрацији назива националних интернет домена, изгледа овако:

 • Потенцијални регистрант идентификује се ОР-у и подноси захтев за регистрацију назива домена, наводећи податке о домену. Тиме регистрант даје сагласност за обраду података о личности и потврђује да прихвата Опште услове. Приликом подношења захтева за регистрацију назива домена, регистрант може да захтева и заштиту од јавног објављивања података о контактима за домен и/или закључавање назива домена на нивоу Регистра, што су услуге које се посебно плаћају.
 • ОР утврђује идентитет подносиоца захтева, односно потенцијалног регистранта, а затим потпуност и исправност захтева (да ли је назив домена исправно формиран, да ли домен може да се региструје у оквиру жељеног доменског простора...). Ако ОР утврди да је захтев непотпун или неисправан, враћа га подносиоцу на исправку. Ако захтев одговара правилима, ОР испоставља (пред)рачун за услугу регистрације назива домена и друге одабране услуге везане за назив домена.
 • Ако је захтев потпун и исправан, ОР подноси РНИДС-у захтев за регистрацију назива домена, посредством Система за регистрацију, који аутоматски проверава потпуност и техничку исправност поднетог захтева.
 • Ако поднети захтев успешно прође проверу Система за регистрацију, подаци о домену уписују се у Збирку података Регистра. Од тог тренутка, назив домена сматра се регистрованим, а ОР који је поднео захтев постаје задужен за обављање послова регистрације за тај домен. Подаци о новом домену одмах су јавно видљиви преко Whois сервиса. Ако је приликом подношења захтева за регистрацију, регистрант захтевао и заштиту од јавног објављивања података о контактима за домен, онда ови подаци неће бити видљиви.
 • ОР доставља обавештење регистранту и административном контакту о успешно обављеној регистрацији назива домена.

Активирање назива домена

Регистровани назив домена постаје активан приликом првог наредног освежавања DNS табеле на ауторитативним DNS серверима, уколико су за дати назив домена достављени подаци о најмање два валидна DNS сервера. DNS табела се аутоматски освежава 12 пута дневно, у двочасовним интервалима.

Одмах по активирању новорегистрованог назива домена (а најкасније у року од три радна дана) регистранту на његову адресу е-поште стиже системска порука од РНИДС-а, на коју треба да одговори у року од 20 дана, кликом на линк за потврђивање регистрације и података о називу домена.

Потврђивање регистрације и података

Потврђивање регистрације и података о називу домена, посебно адресе е-поште, је обавеза регистранта у складу са Општим условима о регистрацији назива националних интернет домена, а одвија се према следећој процедури:

 • Систем за регистрацију аутоматски креира обавештење о подацима који су прикупљени о регистранту, административном и техничком контакту за одређени назив домена и шаље га посредством е-поште регистранту. У оквиру овог обавештења регистранту се доставља и упутство за потврду података са хипер-линком за активацију назива домена. Регистрант има рок од 20 дана за потврђивање регистрације и података о називу домена.
 • Ако регистрант потврди податке у предвиђеном року од 20 дана, контакт подаци су верификовани, а назив домена наставља свој животни циклус, у складу са Општим условима.
 • Уколико регистрант не потврди регистрацију и податке у року од 20 дана, Систем за регистрацију проверава да ли је назив домена уписан у DNS табелу. Ако је назив домена уписан, а подаци нису потврђени у року, РНИДС деактивира назив домена и доставља регистранту и административном контакту обавештење о деактивирању назива домена. У том случају ће се назив домена видети као регистрован преко Whois сервиса, али домен неће бити видљив на Интернету.
 • Назив домена је неактиван све док се регистрација и подаци не потврде. Регистрант има право да захтева да му РНИДС поново достави ове податке и упутство, те након што изврши потврђивање, назив домена поново постаје активан.

ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ:

Свакако кликните на ову реченицу да нам смањите Bounce Rate. Хвала!