РЕГИСТРАЦИЈА
националних домена

Пре него што кренеш у процес регистрације назива домена, битно је да ти буде јасно ко је ко у том процесу, којим се редоследом одвијају кораци регистрације, као и на које рокове и документа мораш да обратиш пажњу.

Детаљне правне дефиниције се налазе на страни Најчешћа питања и одговори, а у наставку су дате у краћој и прегледнијој форми.

Ко шта ради?

У процесу регистрације назива домена појављује се неколико, што правних, што физичких лица, у следећим улогама:

  • Регистрант, то си ти, крајњи корисник назива интернет домена.
  • Овлашћени регистар је фирма код које региструјеш називе .RS и .СРБ домена, јер за то има овлашћење РНИДС-а. У пракси, то је најчешће твој интернет провајдер или нека друга фирма чија ти се понуда учинила као повољна, на Интернету или у твом крају.
  • РНИДС је организација која управља Централним регистром националних интернет домена. У пракси, у нормалним околностима, ти као корисник домена немаш потребе да се обраћаш РНИДС-у, већ све обављаш преко овлашћених регистара.
  • Административни контакт је особа или фирма коју си ти, као регистрант, овластио да обави послове око регистрације назива домена, уколико ти то нећеш, не можеш или не умеш да обавиш.
  • Технички контакт је особа или фирма коју коју си ти, као регистрант, овластио да врши промену техничких података у вези са регистрацијом назива домена. У пракси, то је најчешће твој интернет провајдер, али можеш да будеш и ти сам или изабрани административни контакт (одлучи сам).

Редослед корака при регистрацији назива домена

Ако си изабрао свој будући назив .RS и/или .СРБ домена и проверио да је слободан, следећи корак је његова регистрација преко неког од овлашћених регистара широм Србије.

У најбољем случају, могуће је да цео процес избора, регистрације и плаћања назива домена обавиш и онлајн, на сајту неког од овлашћених регистара. Тада цео процес регистрације можеш да обавиш у року од неколико минута.

У сваком случају, процес регистрације домена обухвата следеће кораке:

1. Избор овлашћеног регистра

Са списка овлашћених регистара одабери оног који ти одговара по питањима нивоа услуге, озбиљности понуде или цене и начина плаћања регистрације назива домена.

2. Подношење захтева за регистрацију изабраног назива домена

Ово обављаш ти или твој административни контакт и, зависно од одабраног овлашћеног регистра, то се ради на његовом продајном месту или преко његовог сајта. Подразумева се да је изабрани назив домена слободан и да испуњава друге техничке захтеве.

3. Плаћање накнаде за регистрацију назива домена

За регистрацију назива домена се плаћа накнада овлашћеном регистру. Она може да буде различита, а одређује је сам овлашћени регистар. Плаћање рачуна је код појединих овлашћених регистара могуће и онлајн платним картицама. Пре обављеног плаћања, овлашћени регистар нема обавезе према теби, нити је жељени назив домена на било који начин резервисан за тебе.

4. Упис назива домена у Централни регистар РНИДС-а

Називи .RS и .СРБ домена се региструју према праву првенства (first-come, first-served принцип). То практично значи да, ако два или више овлашћених регистара, истовремено приступе Централном регистру националних интернет домена у покушају да региструју исти назива домена, упис у Централни регистар ће обавити само овлашћени регистар који му је први приступио. Регистровани домен неће на Интернету бити видљив одмах, јер је потребно извесно време да се информација о новом домену прошири Интернетом (период пропагације).

5. Коришћење назива домена

После активирања домена, зависно од твојих потреба и уговорених услуга са твојим интернет провајдером, можеш да свој новорегистровани назив домена одмах повежеш за свој интернет сајт или да користиш услугу тзв. паркирања домена (док не направиш свој интернет сајт). Такође, можеш да на њему креираш своју имејл адресу.

По активирању назива домена, РНИДС ће, по правилу одмах, а најкасније у року од три радна дана, доставити регистранту, на његову е-адресу, податке и упутство за потврђивање регистрације и података о називу домена. Регистрант има рок од 20 дана за потврђивање регистрације и података о називу домена. Уколико регистрант не потврди регистрацију и податке у том року, назив домена престаје да буде активан све док се регистрација и подаци не потврде. Регистрант има право да захтева да му РНИДС поново достави ове податке и упутство, те након што изврши потврђивање, назив домена поново постаје активан.

Шта је још битно да знаш

Регистрант је приликом подношења захтева за регистрацију дужан да пружи тачне, потпуне и важеће податке:

  • Када је регистрант, административни или технички контакт физичко лице, подаци који се достављају су: име и презиме, адреса пребивалишта, е-адреса и број телефона
  • Када је регистрант, административни или технички контакт правно лице или предузетник, подаци који се достављају су: назив (пословно име), адреса седишта, матични број или други идентификациони број према праву државе порекла, е-адреса, број телефона и име и презиме или функција особе за контакт у оквиру правног лица или предузетника

Е-адреса регистранта и административног контакта представља податак којим се регистрант, односно административни контакт идентификује код РНИДС-а и дужан је да га одржава активним и ажурним током читавог периода регистрације назива домена.

Ако се неки од података о регистрацији назива .RS и .СРБ домена промени, регистрант је дужан да одмах, а најкасније у року од 15 дана од дана настанка промене, посредством овлашћеног регистра, поднесе РНИДС-у захтев за промену тих података. РНИДС може у било ком тренутку да провери исправност података о регистрацији назива домена слањем е-mail поруке на електронску адресу регистранта и административног контакта, а њихова обавеза је да потврде податке у року од 15 дана.

Подношењем захтева за регистрацију, регистрант посебно изјављује и тврди да, према свом најбољем знању и свом искреном уверењу, регистрација траженог назива домена не повређује туђе право интелектуалне својине или неко друго субјективно право, те да су сви подаци наведени у захтеву за регистрацију домена истинити и потпуни. Регистрант, такође, изјављује да домен не региструје противно начелу савесности, поштења и добрих пословних обичаја, те да домен неће свесно да користи противно овим начелима.

Један регистрант може да региструје неограничен број назива .RS и .СРБ домена.

Рокови регистрације назива домена

Регистранти назива интернет домена правно гледано нису и њихови власници, већ практично закупци на одређени временски период.

Називи .RS и .СРБ домена могу да се региструју на рок од једне до десет година, уз могућност продужења регистрације. Регистрација и продужење регистрације назива домена врше се на периоде од  целе године.

Упозорење о истеку регистрације назива домена стиже у више наврата од овлашћеног регистра и од РНИДС-а. Обратите пажњу на рокове за продужетак регистрације ваших назива .RS и .СРБ домена, јер у супротном неко други може да их региструје по истеку датих рокова.

Назив домена престаје да буде активан одмах по истеку периода на који је регистрован. Регистрант има накнадни рок од 30 дана да изврши продужење регистрације назива домена, након чега се уколико не буде продужен, брише из регистра националних интернет домена, то јест регистрант губи “власништво” над називом домена и може да га региструје било ко други. Ако регистрант изврши продужење регистрације у накнадном року, продужена регистрација почиње да тече од истека претходне регистрације.

ПРЕУЗМИ ДОКУМЕНТЕ: