Politika privatnosti

FacebookTwitterLinkedinEmail

Lični podaci koje RNIDS obrađuje i svrha obrade

RNIDS prikuplja i obrađuje lične podatke u svrhu realizacije ugovornog odnosa sa registrantima, koji je uređen Opštim uslovima o registraciji naziva nacionalnih internet domena, održavanja distributivnih listi, nad kojima ima kontrolu, kao i poboljšanja korisničkog iskustva pri korišćenju RNIDS-ovih veb sajtova.

Poslove registracije naziva domena, RNIDS vrši posredstvom ovlašćenih registara koji su prema ugovoru zaključenim sa RNIDS-om, u pogledu zaštite podataka o ličnosti, u obavezi da poštuju važeće akte RNIDS-a i važeće propise.

Kada su u pitanju poslovi registracije naziva domena, RNIDS prikuplja i obrađuje sledeće lične podatke registranta, administrativnog i tehničkog kontakta:

  • ime i prezime,                                                 
  • adresa prebivališta,
  • e-adresa (e-mail),
  • broj telefona.

U preostalim slučajevima, RNIDS prikuplja i obrađuje:

  • ime i prezime,                                                 
  • e-adresa (e-mail).

Podatke o administrativnom i tehničkom kontaktu RNIDS-u, preko izabranog ovlašćenog registra, dostavlja registrant. Ukoliko su fizička lica u pitanju, registrant je obavezan da pribavi njihovu prethodnu eksplicitnu saglasnost za prikupljanje i obradu u ovu svrhu. RNIDS može, u roku koji sam odredi, da zahteva od registranta dokaz o saglasnosti ovih lica za prikupljanje i obradu ličnih podataka. Ukoliko registrant ne postupi po takvom zahtevu, RNIDS će iz svoje baze, bez odlaganja, obrisati sve lične podatke ovih lica i kao administrativni i tehnički kontakt staviti podatke registranta.

Lični podaci prikupljeni u okviru obavljanja poslova registracije naziva internet domena čuvaju se 10 godina od dana isteka njegove registracije. Lični podaci prikupljeni u preostalim slučajevima čuvaju se dok postoji potreba za njihovom obradom, kao i saglasnost subjekta obrade podataka.

Prikupljeni podaci se obrađuju i čuvaju isključivo u svrhu zbog koje su prikupljeni, sa čime je subjekt obrade podataka upoznat prilikom dostavljanja podataka. Takvi podaci neće biti korišćeni u neke druge svrhe, a posebno za oglašavanje, savetovanje potrošača ili istraživanje tržišta.

RNIDS ne prikuplja lične podatke od osoba mlađih od 18 godina, uz postojanje namere. Ukoliko RNIDS utvrdi da u svom posedu ima lične podatke takvih osoba, odmah po saznanju će tražiti saglasnost roditelja.

PRAVA SUBJEKTA OBRADE PODATAKA

Svaki subjekt obrade podataka, u skladu sa važećim propisima, poseduje najmanje prava koja su navedena u nastavku. Pored navedenih prava subjekt obrade podataka poseduje i druga prava koja su mu garantovana važećim propisima.

Pravo da bude informisan

Svaki subjekt obrade podataka, koji je RNIDS-u dostavio lične podatke, ima pravo na informaciju i pristup podacima koje o njemu RNIDS čuva i obrađuje.

Pravo na ispravak netačnih ličnih podataka

Svaki subjekt obrade podataka, koji je RNIDS-u dostavio lične podatke, ima pravo na ispravak netačnih podataka koje o njemu RNIDS čuva i obrađuje.

Pravo na brisanje ličnih podataka

Svaki subjekt obrade podataka, koji je RNIDS-u dostavio lične podatke, ima pravo da zahteva brisanje ličnih podataka koje RNIDS o njemu čuva i obrađuje, ukoliko su ispunjeni zakonom propisani uslovi.

Pravo na ograničavanje obrade   

Svaki subjekt obrade podataka, koji je RNIDS-u dostavio lične podatke, ima pravo da zahteva ograničavanje obrade svih ličnih podataka koje RNIDS o njemu čuva i obrađuje, ukoliko su ispunjeni zakonom propisani uslovi.

Pravo na izveštavanje u vezi s ispravkom ili brisanjem ličnih podataka ili ograničenjem obrade   

RNIDS je obavezan da obavesti subjekta obrade o preduzetim merama u pogledu njegovog zahteva za ispravku, brisanje ili ograničenje obrade ličnih podataka.

Pravo na prenosivost ličnih podataka   

Svaki subjekt obrade podataka, koji je RNIDS-u dostavio lične podatke, ima pravo da zahteva od RNIDS-a da mu omogući prenos podataka kod drugog rukovaoca, u elektronskom i jednostavno prenosivom formatu.

Pravo na prigovor   

Svaki subjekt obrade podataka, koji je RNIDS-u dostavio lične podatke, ima pravo na prigovor u slučaju da se sa njegovim ličnim podacima postupa suprotno ovoj Politici privatnosti i važećim propisima.

PRAVNI OSNOV OBRADE LIČNIH PODATAKA

Kao pravni osnov za prikupljanje i obradu ličnih podataka, RNIDS je odredio ugovorni odnos i/ili saglasnost subjekta obrade podataka. Uz to, pravni osnov za prikupljanje i obradu ličnih podataka je i ispunjenje obaveza RNIDS-a, zaštita ključnih interesa subjekta obrade podataka ili drugog lica, kao i legitiman interes RNIDS-a ili druge strane.  

TREĆE STRANE

Ukoliko nastane potreba da RNIDS treba da dostavi lične podatke trećoj strani, a sa kojom je u ugovornom odnosu, RNIDS će u tom ugovoru obavezati tu ugovornu stranu da primenjuje važeće propise i politiku privatnosti RNIDS-a. U slučaju da postoji zakonska obaveza, RNIDS će dostaviti lične podatke trećem licu ukoliko dobije zahtev koji ispunjava zakonom propisane uslove. 

POVREDA BEZBEDNOSTI PODATAKA

RNIDS ima odgovarajuća pravila i procedure za zaštitu podataka o ličnosti od neovlašćenog pristupa, gubitka, zloupotrebe, izmene ili uništenja. Uprkos tome, ne može se u potpunosti garantovati bezbednost od svih potencijalnih opasnosti. Prema pravilima RNIDS-a, pritup ličnim podacima imaju samo osobe koje u cilju obavljanja posla moraju da znaju te podatke i u obavezi su da čuvaju tajnost tih podataka.

U slučaju incidenta, RNIDS ima politiku reagovanja i obaveštavanja i ustanovljen tim za incidente, koji će odmah preduzeti odgovarajuće korake i izvršiti proceduru za postupanje u slučaju incidenta.

"KOLAČIĆI" (COOKIES) I VIDžETI ZA DRUŠTVENE MREŽE

Veb stranice RNIDS-a koriste tzv. „kolačiće“ da vas razlikuju od drugih korisnika na našim veb sajtovima. Sajtovi RNIDS-a mogu da sadrže aplikacije za deljenje preko društvenih mreža, kao što su Facebook, LinkedIn, Twitter i Google+ dodaci.

IZMENA OVE POLITIKE PRIVATNOSTI

RNIDS zadržava pravo da izmeni ovu Politiku privatnosti. RNIDS će sve promene ove Politike privatnosti objaviti na svom sajtu na adresi rnids.rs / рнидс.срб.

KONTAKT

Da biste izmenili svoje podatke, ispravili ih ili izbrisali, ili ako imate neka druga pitanja koja nisu obrađena u ovoj Politici privatnosti, možete nas kontaktirati putem e-mail adrese: privacy@rnids.rs

FacebookTwitterLinkedinEmail