Pitanje bez odgovora - Zašto je Google počeo da prikazuje PDV od računa za jul 2021. godine?

FacebookLinkedinEmail
24.08.2021.
Google prikazuje PDV od računa za jul 2021.

U maju mesecu korisnici Google Cloud i Google Workspace naloga dobili su putem imejla obaveštenje od Google-a o nastupajućim promenama u vezi sa obračunom usluga i ugovorima.

Google je tada obavestio korisnike, da zbog rastućih potreba klijenata Cloud-a u regionu Evrope, Bliskog istoka i Afrike (EMEA) osniva namensko pravno lice za ovo područje Google Cloud EMEA. Ujedno je najavljeno da će svi nalozi u okviru servisa, ranije poznatog kao G-Suite, kao i ugovori klijenata i partnera sa adresom obračuna u okviru regiona EMEA biti preneti sa Google Ireland Ltd na Google Cloud EMEA Ltd u sledećih nekoliko nedelja.

Korisnici su u istom obaveštenju dobili još i informacije da će fakture i obračune izdavati nova Google firma, da će obračuni i cene ostati isti, ali i da će „u skladu sa postojećim propisima o PDV-u u Srbiji, Google Cloud EMEA prikazivati PDV kao zasebnu stavku i naplaćivaće ga po standardnoj lokalnoj stopi (trenutno 20%)."

U imejlu su još dati podaci da je nova firma registrovana na istoj adresi kao i Google Ireland Ltd, u Dablinu, Irska.

Kako je ova promena implementirana onako kako je najavljena, korisnici Google servisa dobili su julske fakture uvećane za PDV iskazan na računima koji je izdao Google Cloud EMEA Ltd.

Zašto je ovo pitanje sporno?

Na fakturama za Google servise koje je izdavao Google Ireland Ltd nije bio iskazan PDV. Irska firma svakako nije dužna da iskaže „srpski“ PDV na fakturama. Iz teksta obaveštenja koje je poslato imejlom stiče se utisak da Google počinje sa iskazivanjem „srpskog“ PDV-a, jer je to dužan prema propisima Republike Srbije.

Međutim, strana firma može na fakturama da iskaže „srpski“ PDV samo ako registruje poreskog punomoćnika preko kojeg će izdavati račune korisnicima u Srbiji i plaćati PDV, koji je naplatila od korisnika, Poreskoj upravi Republike Srbije.

U suprotnom, računi se izdaju bez PDV-a, a sami korisnici usluga su dužni da urade interni obračun PDV-a, na tako primljene račune.

Do dana pisanja ovog teksta, Google nije imao registrovanog poreskog punomoćnika u evidenciji Poreske uprave, koja je javno dostupna na njihovom sajtu.

Promena je eventualno mogla da nastane u propisima Irske. Tada bi PDV iskazan na fakturama bio obračunat u skladu sa propisima Irske, ali objašnjenje koje je dato u imejlu nije u skladu sa tim.

Ostaje nejasno zašto je Google počeo da iskazuje PDV na fakturama od jula meseca i da li naplaćeni PDV pripada Republici Irskoj ili Republici Srbiji.

Kako da postupe korisnici koji su dobili fakture sa iskazanim PDV-om?

Korisnici Google platforme koji su dobili fakture sa iskazanim PDV-om, a koji su u sistemu PDV-a, ovaj PDV ne smeju da koriste kao odbitni, jer Google nije registrovao poreskog punomoćnika, te je nejasno da li je uopšte ovaj PDV ispravno obračunat i iskazan u računima.

Obveznici PDV-a i oni koji to nisu, prema Zakonu o PDV-u, članu 10.1.3. treba da izvrše interni obračun PDV na primljene fakture, i to na iznos sa PDV-om. Ako vam je ovaj deo potpuno nejasan, ne brinite. Vaš knjigovođa će znati kako da postupi.

Jedno moguće objašnjenje

S obzirom na to da je gotovo neverovatno da veliki sistem kao što je Google napravi ovakvu grešku kod obračuna poreza, iznova se preispitujemo da li nam nešto promiče.

Jedna moguća opcija je da je postupak registracije poreskog punomoćnika kod Poreske uprave u toku, te da će se poreski punomoćnik za Google servise pojaviti tek naknadno na spisku poreskih punomoćnika.

Ministarstvo finansija izdalo je 2016. godine Mišljenje broj 011-00-1180/2015-04 od 23.5.2016. koje bi se moglo primeniti u ovom slučaju, a koje u nastavku citiramo:

„U vezi sa navedenim, kada strano lice vrši promet dobara i usluga u Republici obvezniku PDV ili drugom licu, a u cilju utvrđivanja poreskog dužnika za taj promet, preporučujemo da primalac dobara ili usluga, uvidom u registar poreskih punomoćnika, koji je objavljen na sajtu Poreske uprave (www.purs.gov.rs), proveri da li je strano lice obveznik PDV i u tom smislu odredi koje lice je poreski dužnik za konkretni promet. Međutim, kako je moguća situacija da je na dan nastanka poreske obaveze za promet stranog lica u toku postupak za odlučivanje po zahtevu za odobravanje poreskog punomoćstva punomoćniku tog stranog lica, odnosno postupak za evidentiranje za obavezu plaćanja PDV tog stranog lica, i da nadležni poreski organ odobri poresko punomoćstvo punomoćniku stranog lica i evidentiranje za obavezu plaćanja PDV stranog lica počev od dana ranijeg od dana nastanka poreske obaveze za promet stranog lica, potrebno je da primalac dobara ili usluga naknadnim uvidom u registar poreskih punomoćnika proveri koje lice je poreski dužnik za konkretni promet. Ako je primalac dobara ili usluga na dan nastanka poreske obaveze za promet stranog lica obračunao PDV kao poreski dužnik, posle čega se utvrdi da je po tom osnovu poreski dužnik obveznik PDV – strano lice, u tom slučaju primalac dobara ili usluga podnosi izmenjenu poresku prijavu za poreski period u kojem je obračunao PDV, pri čemu se ova izmenjena poreska prijava ne uračunava u broj izmenjenih poreskih prijava propisan zakonom kojim se uređuju poreski postupak i poreska administracija.

Zaključak

Ostaje da sačekamo razrešenje ovog problema u nedeljama koje su pred nama. S obzirom na to koliko je broj korisnika Google servisa u Srbiji, objašnjenje će sigurno stići. Do tada, obveznici treba da postupaju kao da PDV na fakturama nije ni iskazan, kako bi izbegli da načine poreski prekršaj.

FacebookLinkedinEmail