Prijavljivanje sadržaja na društvenim mrežama i postupanje po prijavama

FacebookLinkedinEmail
23.06.2022.
Prijavljivanje sadržaja na društvenim mrežama i postupanje po prijavama
Da bi omogućile korisnicima i trećim licima da ostvaruju i štite svoja subjektivna prava, ali i javni interes, internet platforme su predvidele niz opcija i koraka uz pomoć kojih se može prigovoriti na objavljeni sadržaj, odnosno istaći zahtev povodom objavljenog sadržaja. Na primerima dve velike platforme, Fejsbuka i Jutjuba, prikazaćemo iz kojih sve razloga se zahtevi mogu istaći, odnosno koji sadržaj se može prijaviti i zahtevati njegovo uklanjanje.

FEJSBUK 

Korak br. 1 – prijava i razlozi za prijavu sadržaja/korisnika

U gornjem desnom uglu svake objave, a u okviru padajućeg menija, postoji opcija prijave (report) od strane zainteresovanog lica. Neki od razloga za prijavljivanje neprikladnog sadržaja, odnosno onog sadržaja koji nije u skladu sa postavljenim pravilima korišćenja na društvenoj mreži Fejsbuk jesu sledeći:

 • nasilje;
 • uznemiravanje;
 • suicid ili samopovređivanje;
 • dezinformacije;
 • spam;
 • neovlašćena prodaja;
 • govor mržnje;
 • terorizam;
 • povreda prava intelektualne svojine;
 • prevara;
 • zloupotreba dece/životinja;
 • seksualna aktivnost;
 • promocija upotrebe droge i drugih nedozvoljenih sredstava;
 • deljenje privatnih fotografija.

Navedena lista razloga nije konačna, već predstavlja najčešće razloge za prijavljivanje sadržaja, a zainteresovanom licu stoji na raspolaganju i “something else” opcija, odnosno mogućnost da sami opišu razlog zbog kog sadržaj smatraju neprikladnim.

Korak br. 2 – Postupanje platforme

Nakon što korisnik prijavi sadržaj, Fejsbuk će izvršiti preliminarnu proveru i ukoliko utvrdi da sadržaj zaista nije u suprotnosti preduzeće jednu od propisanih mera (upozorenje, uklanjanje sadržaja, zabrana objavljivanja sadržaja na određeno vreme, suspendovanje profila). Odabir mere najviše zavisi od istorije ponašanja predmetnog korisnika na mreži. Ukoliko dakle korisnik koji je objavio sporni sadržaj i ranije kršio pravila platforme ili kako bi se krivičnopravnim žargonom reklo – povratnik je, izrečena mera će biti teža.

Fejsbuk bez odlaganja obaveštava i lice koje je prijavilo sadržaj o preduzetim koracima (npr. da li je sadržaj uklonjen), a takođe daje mogućnost tom licu da, ukoliko se ne slaže sa odlukom koju je po prijavi doneo Fejsbuk, zatraži novu analizu predmetnog sadržaja u smislu kršenja pravila društvene mreže. U slučaju ponovljene analize, Fejsbuk će obavestiti lice koje je podnelo zahtev i o konačnoj odluci.

Korak br. 3 – komunikacija sa licem koje krši pravila platforme, odnosno koje je postavilo neprikladan sadržaj

Ukoliko Fejsbuk utvrdi da je postavljeni sadržaj suprotan pravilima društvene mreže, obavestiće lice koje je ga je postavilo o tome, a sadržaj će učiniti nevidljivim za druge korisnike mreže. Takođe, tom prilikom će biti obrazloženo korisniku zašto se predmetni sadržaj smatra neprikladnim, odnosno koji od razloga za uklanjanje postoji u konkretnom slučaju.

Fejsbuk dalje ostavlja dve mogućnosti korisniku. Da prihvati odluku, odnosno da se složi da predmetni sadržaj nije u skladu sa utvrđenim pravilima (ukoliko je to slučaj, sadržaj će ostati nevidljiv za druge korisnike mreže) ili da se izjasni da se ne slaže sa odlukom, te obrazloži zašto, a sve kako bi Fejsbuk iskoristio ovo iskustvo za unapređenje sistema funkcionisanja po prijavama. Predmetno obrazloženje zašto korisnik smatra da je predmetni sadržaj prikladan ili da je odluka pogrešna može biti različito:

 • u skladu je sa pravilima mreže, po mišljenju korisnika;
 • Fejsbuk je pogrešno protumačio nameru ili kontekst sadržaja;
 • već postoji sličan sadržaj koji se slobodno deli na mreži;
 • odluka (npr. uklanjanje sadržaja ili onemogućavanja postavljanja sadržaja na određeno vreme) je prestroga;
 • druga obrazloženja.

Takvo obrazloženje će Fejsbuk razmotriti i nakon ponovnog pregleda sadržaja odgovoriti na obrazloženje i konstatovati da li nove argumente prihvata ili ostaje kod prethodne odluke.

Upozorenja za druge korisnike

Ukoliko određeni sadržaj nije u potpunosti saglasan sa pravilima mreže, ali nije uklonjen, Fejsbuk može postaviti upozorenje (warning screen) pre nego što korisnici taj sadržaj vide, odnosno dati im mogućnost da odluče da li ipak žele da ga pogledaju uprkos upozorenju. To upozorenje će sadržati i razloge zašto je postavljeno (npr. da je uznemirujući sadržaj, da su fact-checker-i utvrdili da je sadržaj izmenjen i dr.).
 

JUTJUB

Korak br. 1 – prijavljivanje i razlozi za prijavu

Mogući razlozi za prijavljivanje neprikladnog sadržaja, odnosno sadržaja koji nije u skladu sa pravilima društvene mreže:

 • seksualni sadržaj;
 • nasilan ili neprikladan sadržaj;
 • sadržaj koji promoviše mržnju ili uvredljiv sadržaj;
 • uznemiravanje ili maltretiranje;
 • štetne ili opasne radnje;
 • zloupotreba deca;
 • promocija terorizma;
 • nepoželjan (spam) ili obmanjujući sadržaj;
 • povreda prava lica koje prijavljuje sadržaj;
 • problem sa titlovima.

Nakon odabira jednog od razloga, lice koje prijavljuje sadržaj može, u zavisnosti koji je razlog u pitanju, precizirati taj razlog (npr. odabirom razloga nasilja otvara se nova lista koja sadrži: tuče odraslih, fizički napad, maloletničko nasilje i zlostavljanje životinja. Neki razlozi nemaju dodatna pojašnjenja u tom smislu, npr. zloupotreba dece).

Kada korisnik precizira razlog i eventualno pojašnjenje tog razloga, dalje ima mogućnost da navede dodatne detalje u slobodnoj formi i obrazloži zašto smatra da predmetni sadržaj nije u skladu sa pravilima društvene mreže. Takođe, može navesti i vremenske oznake i tako precizirati tačne trenutke u kojim se pravila krše.

Jutjub i povreda subjektivnih prava

Treba napomenuti da Jutjub ima posebnu proceduru kada se sadržaj prijavljuje iz razloga povrede subjektivnog prava – intelektualna svojina, privatnost itd. U tom slučaju se popunjavaju posebno propisane forme (konkretna forma zavisi od toga koje pravo je povređeno). Predmetne forme služe za dostavljanje relevantnih informacija u pogledu lica čije je pravo povređeno, davanja dodatnih objašnjenja i obrazloženja na koji način je do povrede došlo, kao i svih drugih informacija i zahteva. Forme su međusobno veoma slične, s tim što svaka poseduje određene stvari koje su karakteristične za povredu prava koja se prijavljuje i dokazivanje te povrede.

Korak br. 2 – postupanje po prijavi

Ukoliko Jutjub utvrdi da je došlo do povrede njegovih pravila, on će ukloniti predmetni sadržaj i obavestiti lica koje su ga postavila o tome. Pored uklanjanja sadržaja, mogu se izreći i dodatne mere koje zavise od ranijeg ponašanja korisnika koji je sadržaj postavio.

Ukoliko je u pitanju prvo kršenje pravila, Jutjub će izdati samo upozorenje bez posledica (warning with no penalty). Nakon jednog izdatog upozorenja, korisniku će sledeći put biti onemogućeno postavljanje sadržaja na period od jedne nedelje (strike). Ukoliko korisnik dobije tri strike-a, odnosno ako mu tri puta bude privremeno onemogućeno postavljanje sadržaja u periodu od 90 dana, Jutjub kanal tog korisnika će biti suspendovan.

Pored toga, Jutjub zadržava pravo da odmah suspenduje one kanale za koje proceni da konstantno krše pravila ili da su makar jednom izvršili ozbiljnu zloupotrebu platforme, odnosno zadržava pravo da na njih ne primenjuje prethodno opisani sistem.

Takođe, svim korisnicima kojima su izdata upozorenja, onemogućeno postavljanje sadržaja ili im je suspendovan kanal, omogućeno je ulaganje žalbe na tu odluku, nakon čega će Jutjub je ponovo razmotriti.

Pravna analiza je urađena uz koautorstvo Borisa Moljevića, diplomiranog pravnika

FacebookLinkedinEmail