Priprema radnog okruženja za krizne situacije na primeru RNIDS-a

FacebookLinkedinEmail
13.10.2020.
plan za kontinuitet poslovanja

Svaka kriza predstavlja ozbiljan poslovni izazov, bez obzira da li se radi o malim preduzećima ili velikim korporacijama. Proglašenje pandemije, koja pre svega predstavlja zdravstvenu krizu, imalo je ogoman efekat i na globalnu ekonomiju. Za mnoga preduzeća to je značilo i aktiviranje planova za upravljanje kriznim situacijama i nastavak poslovanja (BC – Business Continuity). Međutim, ova kriza ima stepen nepredvidljivosti, neizvesnosti i geografske raširenosti, koji prevazilazi sve ranije predviđene scenarije. Osim toga, kriza je imala različit uticaj na različite ekonomske sektore, od borbe za opstanak preduzeća do reagovanja na neočekivano povećanje potražnje.

Bez obzira o kojoj grupi preduzeća se radi, spremnost preduzeća da prilagode svoje IKT sisteme novonastaloj situaciji značajno je uticala na uspešan nastavak poslovnih aktivnosti i prevazilaženje izazova koji prate ovu krizu.

Osim stabilnog rada internih računarskih sistema, na šta, u većini slučajeva, pandemija ne bi trebalo da ima značajnog uticaja, bilo je potrebno omogućiti sistem administratorima i zaposlenima nesmetan rad od kuće. Udaljeni pristup IT resursima kompanije za mnoge je predstavljao poseban izazov jer takav način rada ranije nije bio praktikovan, a takođe je trebalo obezbediti nesmetan pristup internetu i rad internet servisa. Naravno, stalnu internet konektivnost je bilo moguće obezbediti angažovanjem nekoliko internet provajdera, ali hijerarhijska struktura DNS servisa ne ostavlja takvu mogućnost kada su u pitanju nazivi internet domena.

Uloga RNIDS-a

Kada bi sistemi RNIDS-a zakazali, svi srpski nazivi domena bili bi nedostupni, veb stranice na .rs i .срб domenima ne bi bile vidljive, veb prodavnice ne bi radile, korisnici naziva domena ne bi mogli da razmenjuju elektronsku poštu i svi ostali servisi bili bi nedostupni.

Zadatak RNIDS-a je da upravlja i održava Registar nacionalnih internet domena (.rs i .срб) i infrastrukturu od posebnog značaja koja omogućava da sve usluge i sadržaji koji su vezani za te domene budu dostupni i vidljivi na internetu. Iz tog razloga ključni servisi RNIDS-a moraju biti operativni 24/7, jer i internet radi bez prekida. 

Iz tog razloga, primarni cilj RNIDS-a je da servisi od kojih zavisi funkcionisanje domaćeg interneta budu otporni na kvarove, otkaz dela opreme ili iznenadni gubitak komunikacija. RNIDS je ovu svoju ulogu shvatio veoma ozbiljno i blagovremeno je razvio planove i procedure za prevazilaženje kriznih situacija.

Šta obuhvataju planovi i procedure za nastavak poslovanja i oporavak od katastrofe

Prilikom izrade planova za nastavak poslovanja i oporavak sistema i usluga uzet je u obzir veliki broj različitih scenarija i analizirani su rizici za svaki od njih. Iako ni najmaštovitiji od nas nisu predvideli mogućnost globalne krize koju je izazvala pandemija COVID-19, većina planiranih aktivnosti omogućila je nesmetan nastavak pružanja usluga korisnicima i rada svih segmenata RNIDS-a.

Plan za nastavak poslovanja i oporavak od katastrofe (BC i DR) RNIDS-a izrađeni su u četiri koraka:

Analiza uticaja

Identifikacija i predviđanje mogućih uticaja ukoliko neka od IT usluga prestane sa radom ili ako neka poslovna aktivnost ne može biti obavljena. Ovom analizom obuhvaćene su sve zainteresovane strane uključujući korisnike, zaposlene i poslovne partnere RNIDS-a.

Izrada scenarija

Polazeći od najgoreg mogućeg slučaja (kada ništa ne radi) do slučajeva koji će se najverovatnije desiti, razvijen je veliki broj mogućih situacija koje mogu imati uticaj na poslovne aktivnosti RNIDS-a.

Analiza rizika

Mapa scenarija i mogućih uticaja omogućila je identifikaciju potencijalnih rizika i verovatnoću da se oni dogode. Analiza rizika obuhvatiila je finansijske i operativne resurse koji su potrebni za njihovu minimizaciju ili potpuno eliminisanje.

Izrada plana za nastavak poslovanja (BC plan)

Vodeći računa o usklađenosti plana za organizacionim i poslovnim zadacima RNIDS-a, izrađena je mapa prioritetnih usluga i procesa, i identifikovani ključni resursi koji obuhvataju zaposlene, opremu, rezervne lokacije za rad, kao i potrebna finansijska sredstva za incidetne situacije. 

U okviru plana za oporavak od katastrofe (DR plan) detaljno su opisane aktivnosti svakog učesnika, kao i načini komunikacije za različite scenarije.
--
Paralelno sa izradom planova za nastavak poslovanja i oporavak od katastrofe, RNIDS je radio na izgradnji odgovarajućih sistema koji omogućavaju realizaciju planova i garantuju nastavak rada u slučaju da se neki od identifikovanih scenarija dogodi.

Izgradnja takvog sistema je veoma složen zadatak, koji je RNIDS u potpunosti ispunio.

Uvek dostupni i pouzdani 

DNS servis RNIDS-a je od osnivanja do danas bio dostupan 100% vremena, a i svi ostali servisi su projektovani da za sve najverovatnije scenarije omogućavaju dostupnost veću od 99,99% vremena (nedostupni 54 minuta godišnje). 

Uzimajući u obzir potrebe i očekivanja korisnika i istovremeno vodeći računa o troškovima i resursima kojima RNIDS raspolaže, izgrađen je sistem koji obezbeđuje neprekidno pružanje ključnih usluga i omogućava visok stepen garancije da nazivi srpskih nacionalnih internet domena, zajedno sa svim servisima i sadržajima koji su na njima - budu uvek dostupni.

Bezbednost

Sve krizne situacije imaju još jedan bitan element, a to je bezbednost podataka i servisa. U vanrednim okolnostima cilj je da se poslovi i usluge obavljaju nesmetano, a bezbednost je, zbog pritiska korisnika i menadžmenta u takvim situacijama, u drugom planu.

Imajući to na umu, RNIDS je u okviru svojih planova za nastavak poslovanja i oporavak poslovnih aktivnosti u kriznim situacijama vodio računa o bezbednosti sistema i podataka. Planovi, a onda i implementacija sistema RNIDS-a, rađeni su na način koji obezbeđuje jednak stepen bezbednosti i u situacijama normalnog rada i kada je u pitanju krizna situacija. 

U slučaju krize koju je izazvala pandemija koronavirusa, zaposleni u RNIDS-u su bez većih problema mogli da nastave svakodnevne poslovne aktivnosti na bilo kojoj lokaciji koja omogućava pristup internetu. Svi servisi su i dalje bili dostupni 100% vremena, a korisnici naziva .rs i .срб domena mogli su u potpunosti da se oslone na usluge RNIDS-a.

FacebookLinkedinEmail