Zašto je elektronsko poslovanje važno za vašu organizaciju

FacebookLinkedinEmail
04.01.2022.
elektronsko poslovanje
Zamislite sledeću situaciju. Prodajete ručno šivene cegere, želite da širite posao i imate dve mogućnosti. Prva je da vaše cegere prodajete prijateljima, kolegama i komšijama. Druga je da ih prodajete svima njima, plus ostalim kupcima u zemlji i inostranstvu. Šta biste radije izabrali? Ukoliko biste izabrali drugu opciju, elektronsko poslovanje vam u tome može pomoći.

Važno je razlikovati pojmove  

Elektronsko poslovanje ili e-poslovanje (e-business) jeste poslovanje koje se obavlja posredstvom elektronskih sredstava komunikacije, što se danas svodi na upotrebu interneta. Pored same kupovine i prodaje preko interneta, e-poslovanje obuhvata i druge poslovne aktivnosti koje se obavljaju posredstvom interneta, kao što su servisiranje kupaca, učenje na daljinu, upravljanje lancem snabdevanja, upravljanje odnosima sa potrošačima, upravljanje internim poslovnim procesima itd. Važan deo e-poslovanja je upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) i digitalizacija, koja u savremenom poslovanju sve više postaje uslov opstanka na tržištu.

Elektronska trgovina ili e-trgovina (e-commerce) uži je pojam od e-poslovanja i odnosi se na poslove kupovine i prodaje koji se obavljaju posredstvom elektronskih sredstava komunikacije, tj. interneta. E-trgovina u užem smislu odnosi se samo na tehnički deo kupovine i prodaje robe preko interneta, dok se u širem smislu odnosi na sve ostale prateće aktivnosti kao što su komunikacija, distribucija, servisiranje itd. U praksi se pojmovi e-poslovanja i e-trgovine često poistovećuju, pa je važno razumeti da je e-poslovanje širi pojam od e-trgovine, te da kao takav ima i širi značaj. 

Osim klasičnog e-poslovanja i e-trgovine, postoje i posebni oblici poslovanja preko interneta kao što su e-bankarstvo (e-banking), e-marketing (e-marketing), e-uprava (e-government), e-učenje (e-learning) ili e-zdravlje (e-health), koji, u načelu, predstavljaju specifične oblike e-poslovanja. 

Konačno, kao posebni oblici e-poslovanja javljaju se i: 

 • Mobilno poslovanje (m-commerce) – primena mobilnih telefona u poslovne svrhe;
 • Kolaborativno poslovanje (c-commerce) – kolaboracija između većeg broja partnera u složenim poslovnim operacijama, obično na međunarodnom nivou (npr. kod lanaca snabdevanja).


Oblasti primene (obuhvat) elektronskog poslovanja

oblast primene elektronskog poslovanja

Oblici elektronskog poslovanja 

Oblici elektronskog poslovanja se mogu definisati u odnosu na dva kriterijuma: oblast primene (e-trgovina, e-bankarstvo, e-uprava itd.) i  odnose među korisnicima. Kako se među korisnicima pojavljuju razni subjekti kao što su prodavci, kupci, država, građani, poslodavci, zaposleni, kao i sami korisnici interneta, tako imamo sledeće oblike elektronskog poslovanja: 

 • Odnosi između prodavaca i kupaca: 
 • Business-to-Business (B2B)
 • Business-to-Consumer (B2C)
 • Consumer-to-Consumer (C2C) 
 • Odnosi između države i pravnih i fizičkih lica: 
 • Government-to-Government (G2G)
 • Government-to-Citizen (G2C) 
 • Citizen-to-Government (C2G)
 • Government-to-Business (G2B) 
 • Business-to-Government (B2G) 
 • Odnosi između poslodavaca i zaposlenih: 
 • Business-to-Employee (B2E)
 • Employee-to-Business (E2B) 
 • Employee-to-Employee (E2E) 
 • Odnosi između korisnika interneta: 
 • People-to-People (P2P) 
 • Peer-to-Peer (P2P)  
 • Odnosi između mreža i aplikacija: 
 • Exchange-to-Exchange (E2E)
 • Application-to-Application (A2A)

oblici elektronskog poslovanja

Različite razvojne mogućnosti 

Svako fizičko ili pravno lice koje pravilno primenjuje elektronsko poslovanje ima mogućnost da razvija svoj posao u raznim aspektima. Nekad će mu elektronsko poslovanje omogućiti da poveća prihod od prodaje, nekada da optimizuje troškove, nekada da unapredi efikasnost, nekada da bolje komunicira i tako dalje. Elektronsko poslovanje, stoga, pruža razvojne mogućnosti u sledećim oblastima: 

 • Prihodi – mogućnost povećanja prihoda; 
 • Troškovi – mogućnost smanjenja troškova; 
 • Komunikacija – mogućnost bolje komunikacije; 
 • Efikasnost – mogućnost unapređenja efikasnosti;
 • Analitike – mogućnost boljih poslovnih analitika; 
 • Razvoj – mogućnost daljeg rasta i razvoja poslovanja.

razvojne mogućnosti elektronskog poslovanja

Oblast 1: Povećanje prihoda 

Elektronsko poslovanje otvara nam niz novih mogućnosti kad je reč o povećanju prihoda od prodaje. Možda je najbolje poslužiti se matricom „proizvod-kupac“ (tzv. Ansofova matrica), koja nam govori da povećanje prihoda od prodaje (pomoću e-poslovanja) možemo ostvariti na četiri načina: 

 • Prodaja postojećih proizvoda postojećim kupcima (reordering) – penetracija tržišta
 • Prodaja novih proizvoda postojećim kupcima (cross-selling, up-selling) – razvoj proizvoda
 • Prodaja postojećih proizvoda novim kupcima – razvoj tržišta
 • Prodaja novih proizvoda novim kupcima – diversifikacija.

razvoj tržišta elektronsko poslovanje

Oblast 2: Smanjenje troškova  

Osim što nam pomaže da povećavamo prihode, elektronsko poslovanje nam pomaže i da smanjujemo troškove, što znači da i na taj način utiče na povećanje profita. Elektronsko poslovanje omogućava nam da unapredimo svoju finansijsku sliku na sledeće načine: 

 • Smanjenje troškova – e-poslovanje nam omogućava uštedu u potrošnom materijalu, smanjenje troškova oglašavanja, ostvarenje uštede u zaradama zaposlenih, smanjenje troškova distribucije, smanjenje troškova istraživanja i razvoja itd. 
 • Manje ulaganja – e-poslovanje nam omogućava da ostvarimo iste rezultate sa manje ulaganja, kao što je npr. uvođenje onlajn prodaje umesto otvaranja većeg broja maloprodajnih objekata, ili automatizacija marketinga umesto ulaganja u izradu prilagođenih kreativnih rešenja. 
 • Povoljno finansiranje – e-poslovanje nudi mogućnost da brže i lakše dođemo do potrebnih finansija jer nam omogućava pristup finansijerima, investitorima i fondovima širom sveta, što je bitna razlika u odnosu na prikupljanje novčanih sredstava na lokalnom nivou. 

Oblast 3: Bolja komunikacija   

Pored povećanja prihoda i unapređenja efikasnosti, možda i najveća prednost elektronskog poslovanja jeste mogućnost ostvarivanja brže, bolje, kvalitetnije i sadržajnije komunikacije sa svim ciljnim grupama u poslovnom procesu, kako sa: (1) internim subjektima – zaposleni, menadžment, uprava, vlasnici itd., tako i sa (2) eksternim subjektima – kupci, dobavljači, partneri, investitori, država, zajednica itd. 

Elektronsko poslovanje nam omogućava da poboljšamo komunikaciju na tri nivoa – brzina, kvalitet i dvosmernost. Što se tiče brzine komunikacije, internet nam omogućava da komuniciramo praktično u realnom vremenu (instant ili real-time), što umnogome ubrzava i olakšava poslovni proces. Kad je reč o kvalitetu komunikacije, internet ima znatno veće mogućnosti u pogledu oblikovanja komunikacionih poruka, kako u pogledu forme, tako i u pogledu sadržine i kreativnih rešenja. Kad je reč o dvosmernosti, tu se desila prava revolucija i celokupan koncept komunikacije se potpuno pomerio sa jednosmerne masovne komunikacije (TV, radio, štampa) ka dvosmernoj personalizovanoj komunikaciji (imejl, društvene mreže itd.). Promenjena paradigma otvorila je mnoge plave okeane. 

Oblast 4: Unapređenje efikasnosti 

Upotreba interneta, tj. elektronsko poslovanje donosi brojne mogućnosti automatizacije poslovanja. Umesto da pišemo 500 personalizovanih poruka ručno, danas nam savremene tehnologije omogućavaju da sve to uradimo automatizovano (automatizacija marketinga). Umesto da kontrolišemo kvalitet u proizvodnim pogonima vizuelnim putem, danas to možemo da radimo automatizovano sa daleko većom preciznošću. Umesto da provodimo nedelje u analizi velikog broja podataka, imamo mogućnost da sve to obavimo za nekoliko minuta. 

Unapređenju efikasnosti doprinosi razvoj tehnologije u spoju sa novim metodama upravljanja. Tako danas sve veći značaj imaju koncepti kao što su Lean, Kanban, Scrum, Balanced Scorecard, Just-in-Time i ostale savremene metode upravljanja. Sve to ne bi bilo moguće primeniti da nema interneta i da savremene organizacije ne primenjuju e-poslovanje i ne sprovode digitalnu transformaciju. 

Oblast 5: Naprednija analitika 

Elektronsko poslovanje nam omogućava da unapredimo analitiku na četiri načina: 

 • Prikupljanje podataka. Danas se generišu enormne količine podataka. Prema podacima studije “Data Age 2025: The Digitalization of the World, From Edge to Core”, koju je sprovela organizacija IDC, procenjeno je da će se ukupna globalna količina podataka uvećati sa 33 zetabajta u 2018. godini na čak 175 zetabajta u 2025. godini. Ta ista količina podataka u 2008. godini je iznosila “samo” 1 zetabajt (izvor: McKinsey Global Institute). Zato se i kaže da živimo u „zetabajt eri“. Među ovim podacima se kriju mnogi podaci koji nam pomažu da unapredimo poslovanje, i te podatke neko treba da prikupi. Taj „neko“ je tehnologija, a način je njena pravilna primena u vidu e-poslovanja. 
 • Skladištenje podataka. Ovako prikupljene podatke treba negde skladištiti. U tome nam mogu pomoći savremene tehnologije i e-poslovanje. Osim povećanja internih skladišnih mogućnosti, danas su nam na raspolaganju razni klaud servisi velikih kapaciteta, velikih brzina i maksimalne sigurnosti. E-poslovanje danas je neraskidivo povezano sa korišćenjem klaud servisa. 
 • Obrada i analiza podataka. Ovde je učinjen možda i najveći progres kad je reč o analitici. Danas je tehnologija toliko napredovala da imamo na raspolaganju neslućene mogućnosti analize i obrade podataka u vidu mašinskog učenja, big data analitike, prediktivne analitike, veštačke inteligencije itd. Sve to je dostupno i povoljno za korišćenje. 
 • Vizualizacija podataka. Konačno, tehnologije su nam omogućile da prikažemo podatke i rezultate analiza na najbolji mogući način. Često se kaže da je vizualizacija podataka najbolji prijatelj big data analitike. Osim što nam pomaže da izdvojimo bitno od nebitnog, vizualizacija podataka nam pomaže i da se bolje predstavimo i tako unapredimo poslovanje. 

analizika kod elektronskog poslovanja

Oblast 6: Rast i razvoj organizacije

Konačno, elektronsko poslovanje nam omogućava da ubrzamo i bolje usmerimo rast i razvoj organizacije i poslovanja. Najvažnija korist koju dobijamo upotrebom interneta je skaliranje biznisa. Skaliranje se često naziva eksponencijalnim rastom biznisa, iako to nije najbolja definicija. Bilo kako bilo, internet nam otvara veliki broj mogućnosti za skaliranje biznisa. 

Jedan od načina je pružanje usluge na globalnom nivou pomoću klaud servisa kroz formate kao što su SaaS (softver kao usluga), PaaS (platforma kao usluga) i IaaS(infrastruktura kao usluga). Drugi format je elektronska trgovina (e-commerce) u vidu veb-prodavnice putem koje se mogu prodavati sopstveni ili tuđi proizvodi (drop-šiping). Konačno, ali ne i najmanje važno, tu je i mogućnost generisanja upita i porudžbina na daljinu (npr. iz Singapura), kao i pružanje usluga na daljinu (npr. pružanje usluga u oblasti marketinga ili programiranja iz Srbije klijentima u Nemačkoj). 

Priča se ovde ne završava. Rast i razvoj biznisa je širok pojam, kao što su i mogućnosti e-poslovanja. Ono nam može pomoći da, kroz globalnu razmenu znanja i informacija, lakše dođemo do novih ideja, da angažujemo ljude koji će raditi na daljinu i tako formiramo ravnu organizaciju, da se fokusiramo na određenu tržišnu nišu i u okviru nje ostvarimo globalan uspeh, i mnogo toga još. 

E-poslovanje otvara mogućnosti koje nikad nismo ni slutili da imamo. 

FacebookLinkedinEmail